کنکور زیست و شیمی تبریز تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی آموزش با بالارتین كیفیت و مناسب ترین قیمیت زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید 09147608394 آرزومند http://www.konkortabriz.ir 2018-12-10T07:32:31+01:00 text/html 2018-11-03T02:17:22+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند فیلم آموزشی بافت پوششی از فصل گوارش http://www.konkortabriz.ir/post/357 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">کلیپ آموزشی بافت پوششی و انوع آن با نکات کامل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">مدرس : استاد ارزومند</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود این کلیپ <a href="https://www.aparat.com/v/DwOU8" target="" title="">اینجا کلیک</a> کنید</font></div> text/html 2018-10-06T14:43:22+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند اسامی دواطلبان بالای 70 درصد کنکور سراسری سال 1397 http://www.konkortabriz.ir/post/356 <div style="text-align: center;"><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;">درصد داوطلبان آزمون سراسری سال 97 در دو درس زیست شناسی و شیمی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> <div align="right"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="margin-left:-70.85pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-table-overlap: never;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt; mso-table-rspace:9.0pt;margin-right:6.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph; mso-table-anchor-horizontal:margin;mso-table-left:center;mso-table-top:107.3pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:19.15pt"> <td width="245" rowspan="2" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">داوطلب<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" colspan="2" valign="top" style="width:184.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">&nbsp;</span></p> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="115" valign="top" style="width:86.6pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;">زیست<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="116" valign="top" style="width:86.65pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;">شیمی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:19.1pt"> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">درصدهای &nbsp;بالای 70<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">درصدهای بالای 70<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای حمید صالحی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای امین پایور<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای میثم میرزاجانی (ریاضی فیزیک)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">خانم زهرا ابراهیمی اقدم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">خانم مینا اله یاری<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای احمد اسفندیاری<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">خانم الناز مرزبان (ریاضی فیزیک)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای داریوش محرمی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">خانم فاطمه فلاح<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">آقای جلال محمدی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="245" valign="top" style="width:183.75pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Koodak&quot;">معصومه کاظمی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">√<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 107.3pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">-<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> </div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">استاد صمد آرزومند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مدرس زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">09147608394</font></div> text/html 2018-09-28T09:08:46+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جزوه کنکوری فصل اول زیست دهم http://www.konkortabriz.ir/post/355 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">جزوه کنکوری فصل اول زیست دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زیست شناسی دیروز، امروز، فردا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBw8QDw8PDw8PDQ8PDw8PDw8PDw8PDw0PFREWFhURFRUYHSggGRolHRUVITEiJTUrLi4uFx8zODMsOCkuLisBCgoKDg0OFxAQFy0dHh4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4tKy0tKy0tLS0tLf/AABEIAMABBwMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgADBQYEB//EAD0QAAICAgECBAQDBQYEBwAAAAECAAMEERIFIQYTMVEiQWGBFDJxByNSkaFCYnKCsfAVg9HhJDNDRGOiwf/EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAwEQACAgEDAgQFBAIDAQAAAAAAAQIRAwQSITFBBRMiUWFxkcHwMoGx0RShM+HxJP/aAAwDAQACEQMRAD8A59p8k84yygYCUBAgB4xYDqAQJIA8JUBhXKA8IBAkgDwkBCJkCGQDakBNQAagB1AJxgE1AIBBBtQSg8YKDUCgwSgQAalLRDFChSIoCkS0UBigAwBdSmkVgSmR1EAdRBSwLAY3GCE4wBlSAOiSgs4QUbhBAeXIUBSLIVskzYEKTIJqACASARRKB9TQFIigRRI0BwIITjBQaigTUUCaloAIigKRKAagoNQKARAF4yFDxgHmWUyWLALFkKXKJQx+MhAhYA4EgHUS2VDgSlHCyWBuElihWSSyNFTLICtlkAhWCFZlBBKBgJUAibKQiQhNQA6gB1KA8YBNQAcZSk4yAUiKApEhQFYAvGATjAJqAeQQZHEAtSQpekFLAJCDASAbUFGUQQsAlspYokspYBIBWEjDK3ElmSllgCMsWWisrKiA4zSBAJtFJKAiCAggRBaGEpRoAdQCagE4wAFYApWQClIAOMgIVgAKwDOEEHWAXJIC5TALhIUbcgCDALVkKWLBBxJZRhFghEy2CthIBGElgraUFbCaTI0IZogDNooJbBAZoEglDAwUYQBgJAHUWCRYAWkBWbT7CAK2QfYQCs5J9hLRBTlH2H9ZAAZZ9h/WLFg/FH2H9ZlyFnlE2UdZAXLIC1YZCwGZAQYKWKZAWqYFlimQDgzIGEllDuQCmAVtICsygRpUCozojINylBNWCRYIZUwQSkLAIso4gEkAZAIwgFLCUCMIAmpQVWSkK1mWgOJlohUJs0OsMF6zIHEMg8yUgkA6wQuWQFyyMIcSFHmSggAkAjSgrMAraVAQibQF4ykIZQDcWCGLIMJbA4go25QLygDAyEFaLKVNCYEmgKZUCmyUFO4AymQggkKWqIBasgLBIAyAYCQDrBC1ZkhakhSxZGVDSFJAFaAIxkIITBRNSoAImkwAiaApEAqscDZJAA9SSAB9zNJX0IavhjpK53mNXaPLrYIzqpIZteik6B/UbEzN7eH19u5tY3VjeFcLn1TNwslFevHTkh26kguODdj81bv9fSeiMYOEZLv1Jto5Pr2aq9ayMX8Uen4aW8OZqF3larXY0QTotvufQGdc+PbjcscNzXRXRYxTly6O48Q9Ix6OlnNx7Taaqa28wuDXlDaqX7ehbufh7bPpPm6XJky/8kNjuqN5YRi/S7OcwWe3FTMCHyXdqyw7iuxW4lW/U60fQ79+09c4OLpnFqi1XnMgrNIUQtKiCEzaKIxgFVk0CkmALyghYomDRckEZaoksgRIyjSAIMELVkIOpkKODMkLFMhS0QVBMFKnMEsqJkBNQUPGUEKyooCJqwejC6bbfy8pQwU6YlgAp1vR7+0N0rfQD09KXL6ZmKiFchlvoKtoulqHap29N6U/eerF6MiXVPuK7mb+zHxzfbmUdPtqx6qDTZXStVbVtU9aFgDtjvsjA/U7nnn4ZhhN57bl3t31/ODv58pLadiEFPXy2+2Z0/uDr89NoAA/yk/yM9WFeivZ/wAnFnzjxj4Wuy/EOVj1GurzFryS9pIVa/KrDN29Ty2NCdNXq4abH5k7fNcdbNY8bm6R2n7TEXD6BXhqSd/g8Osn1bhpifuKz/OcdPkjnkskej5LkjTpnn8T1fgfCqUj93Yy4qnXY+a963Pr69m/lPRBbm2zm/Y5Dw9k2W462MVf8/MpstWEZRuwa+HfNSD6Hc8eZKM3Hp0+Tv2I4tKzRNk5mRDZNICl5QKXlBXY80UpLwBC8EPVOdlZYpgFoMgaDuQBBgBBgyWKZAODIB1MyC1DIC0QaQSYBU0EBxgqGCwUbUFHox2sYIil2OyFHqQPUypN9BRfd0C62nKSuzycpF0ikejkcl2f4WGwGG9d/mCJ2wKO71F6Hh8EeMel41WNhE2132cBkWPUVVst9BvMcne+XbZGhr5Tx5tBrMmqeWUvRfCT7dvzqel5Mezb3O2txBjZJuHw05RrrvHyTIHw12/TlsIfrw+s9kbSS9jz9Ucjl9DxemdXTqdmkxbxanIj4MTNfXxt7Iy+YN+gJPp2jxTHm1GkccPV19DppnFT9R1niXo65+PTkYtqrk0Fb8LIRgyM3qFJH5kbsD+s5aDNJ4VvVNcNfnc1lglLjofMf2sZpvp6RnoHpa2i5XKkqyMDWwQkexLT6sPVCpc9jhzF8HW9XrOfhdExr2FmbkfhM7fEheCKrXO2uw0lmtfMnsPbyafHHHJrHxFcHSdt2zE/bv1lT+EwEOyhOVaP4TxKVD+Rs/pPdFUjkaPhno9eD0xfw+snJ6z5NdPLiDxakG0cl/sIPOb7D5z47nPUZGpx27W/on9+DtKKjwu5h9WpGPl5OKG5+RZxBOuXFlDrv66YTs4tdUeZrk8peAKzyhiF5QIzyglNT2HVaM5/ugnX6n5SN11BsYnha9+9hFX0/M3/AE/1nF54LhEPEZo2EGQjLFMCxgYIMIKNqDIVMgG3MgsUyAurMgLgYKEwQXUGqLKqmY6VWc+ulBY699CEm3SKeXo+WuXd5OMtl3F1Sy1a28mkn+Nz+ny3NZIrEk8klG/dm4wk+iOmTw9xsFdz65q3A1/NgO4+Ieuu+vofaSEotruiNNHJdE6nidGyc0dSNt3UBbqm4VM7W4TKpTyz+Ve/LY7e3fUniGm1eeUFp2ow781zf++D0Yp44xe5cn0LGupyUp6lik2LZVo69bKeXdWX+NG5ED13yH9qdvJeLhnBnBeO/A9TZVeegP4O2ys54q78EJ+LIXX9kj8xHp+b3nsllk8Unj5lXHz7CEVuVn1BKUupdCRZWy8Dpt7Vl9/fRn5/wnLlyRl5l2n3PVqIJNbTGzMWu6m3Cyx5y8QjF9btQ/8Al3f4tj1/iUz7eHMoy2s8kkfP/AnVcvpWa3TcgPZiWZCU1WEP5ddjnSPW2taYsu1/U+oO+mSGOduLV/Dr+5qN0avibo1V/TMXHZuBrz6a1beiBZca3/8AqxP2nLHnccM8nWrf0LGO6aR1uPhVDOqsVQqY2CtFAHoodztdfRaq/wCc8PhWplqYOUuHf8HXPBQlSOIyvCY6v1rNybbAMLGtpp+Hv57V1JzpDfIA7DH66HuPdq/EMennDE36pdPh8Wc4Y3JOXZHu8T+NacK23ITybslEGJgY3LYxqRovbYFHwcm18O9kIg7d9ejBjqNvuYl1ON8K9Gzcr8Z1PJ5Gpq7bDbYGU5N5+INWPmo9P4dHQ+nn12px43HG/wBUnwVY24t+wfMmDiRWLEAAsT6AAkn7QQ1cPw9k29yoqX12/r/KYlljHuDdw/C1Caa0mw+zHS/yE889S6voDYprRARXWND0AGgP0Anmc5T+IPVTiWN3OlHb6f7+8649POStujW0+bkT1lAIA4MEHEEHWCDkwCLIBhMgsWQD4WRXbcuPXYllzniK1YM+9d9geg7epm/Km+aNKLNW3pz15GPjXEVPkmwVkfGNovJgdfb+cyoNptdi7WHxn0KynFSzHyPI43Vrk2uqMK6HYK1gGu3EkH9Nz0YoQ2OW3c12+xpR5pmv4f6RgVHh+L/HveoCfiL6bdlAxY1KoGtje9fJR7GfH0+s1WbI4TwKKXdJqvnfX/R6smHHGNpnp6ePIzLsYgBLUGVjaHoq8a7q/sxRv+b9J9DlKMvr9jzUcP4z63m9EyLlxUoOLnWNlVM9TMabiALlGmA7nTd9/mnbUeF6fWSjkyXaVcOrX57UdIZpQVI7Lw51f/ivTaslOCZKHTKPy15deu3uFYEH/DZqJ6aGKoxVLsYbvkyf2h+GB1TDTJx1/wDF0qSi9g1ib+PHb+8CDr2YEfMz16aXp2swe39kXTWxum1BnLnIZsgqfSgsAOA+y7P1Jnxc3iU5a56dJJLv3Z6vISxbjfrY49/kHtXZyfHJ9AfWyj7fmUexIHZZ9GMpY3fY4NHyzxN4Zy8HPGT0fzkS5zurHYqaLCN8WHoa99wDsfL00J6panFGLlOVJe4inJ13O9W3Jami/LqXHyU3XeiMrVuD2LKQT2JCkA9x3H1nw56zBOSnildP/TOk8Uo9TCHX78HqJxb6rL8bPtqOE6aY1WNxVlbfyB+L6f6dtZ4Z/kOGfHKpR5fxX9msOaouDPF4s6TmZdFWNjKS/wCMVmYOE8tVLDzPUb0SD279p6dDlj5bi+1nOUHaZ7cvOvow7BirdlWqi10MN22ltBfMO+7aOyfeXQRS3Wqt2TJbZf8As96BlY2EXyLOSs7XtVYRxDMNsO35u/rs9/8AXpk0mPNmWeUf09Pj/wCF8yUY7U+GefC6F06m667LqHUMqxmsc3V1rShbvpKNlVG/fkfrPnarX6vHnSUUoe3d/udIrG49eSjrGVm9QISrVeINKF2BVtT2A0OR1r5dv5bmVLFHI8+X9b/0vZdvucJ5G1tXQmF4QRRyusaz6KOC/f5/1lyayraRxN7BwKKxqqofXin+pnJZZ5V3fyFHtGPZpSdVj9RsibeCdJye3+Spe5RkZeJUPjs5EfXZmv8A54Lhbn9S8IycrxhUo1Ug/U/9JrzMslUI0Szn83xPkOfzkD6dv6wtPOX6mS2eTU9JqyBYJYwEAMAIMEHBgFmZTdVXS/kW2fiLkx6VQLyssYEjsSNDQPc9pdnpc5Oku5qMW2dR0Dwi9iMcwHHsDfBXTalvwaHxM3DW977D2nkw6vTZ5OOKbbXwo7y08oq5Ho8LYVNlWVVZWhtqyMrDuOuRKhjwI36brZD9578a2zVd0cttHI9G8cYnSFPT7cG2u3Fc1WWUeU34hgTu48ipBYabXf112E8Gt8I1OfO8kc1J9uePgqPXDPCMaaOu8YkZPTqepYm2fH8nqONsHkVXTOhA/ulgR7ifQxY/Lltb4ap/nzPPdtm5YlOZjMh+KjLo/nXYnb76M1peG0RnwDoHhjqP48pi1MLsLIXnadIlLI/ZmJI2Dreh3I9J11etwaaF5ZVfbuzcMcpv0n3LxbYKfwud8sa9BdxHb8Nf+6sJ+gLI/wDy55ITjljce6tfyRxcW0zx/tC8Pf8AEMGytADfV++x/rYo7p/mGx+pE9mmyJxoxR6fAnh+jAxVSjkTcqW3WPsNY/HseJ/KO/pPzmDxHPqNbLHPhK6X7ntnhjHGmi9S2NmMn/t8vdlXtXlAE21/51HmD6rb7ifZ3uPq+v2/PkeRo5Xx/wBZy+lmvJwnTyrLW86iyoPWLHHIOCNFQxDbGwNnfzm3odPmyLM4+rjk1HNJLaezpniunrOK9aEY2dQFuCcuXlWropkIe3OvZ0R7Eg+o3dRDbzVruZs9+diWdQwyEf8AB5XHiSrb8q1SOwYdyux2PzB9J58SxzlXDr37/n8k5i7Rm9A6d1u03J1FqUoqULVYqgtktvfPsdgADvsDuR7GccnheCCk8Kab6+x3eaU6s8w8ZDG4gY9mU2yqlDWFX5BtsRoH3E9Ol4xpSZxclfA2R42qwKVcVNlZOQ7lKUOlDE7ILa3obA7AmejTYIwi/iV5LJ07xcyLwrx0XKbb2hw2kexzoIigltsfoAPU/Kbg4wTpcmHKzket5ZrfiTft0ZbMUtYtKFm5edxVv8Wivbff5d8RyOm2c2HpfTLLCVqQVB9cyC7M/wCrMST+npPn5czk66snLPo2JgmutU+GpEAA2QW17n6/P5zwS073OU2ka7Au6jiVj4nNjD9CP+k0niXZyZLSMfK8YBO1Shfr/wDo+c7QeZ8RVDcYGd4hvt3tzqdFpXLmbshk2XM3qTO8MUI9ECrlOtABaAaxE5lDIQDGADcAJDBQ260Q2JW1tziumrl/advkO3+g+c2l6ZS5deytv4I3BbnR2yeHMe7pVv4d6snIamzhlUsShuGyvDTHQB0Nb37+sxpNRvbvFKDi+dy/LO88Sj3TM7p2Meq9ARA7DIWsGuwkq6ZNDHhs+oJ0AT7NufSUVvkq4ZyXBzv7J+sdXuzaudmRkYSh672uYmusFCV+I9y4YL27nRPyM8WdaLSytpRlL6v/AKOy8yarrR9MurFPUSw2FzccE/w+fjnW/wDEa7B9qvpNOlTOTOO8a+CacvqmJfZYaqcoNTcE7O91dZdFB9ByRWG//j+s3r9VPT6aWWEba/18TeGCnJRZ33TMCqjHTGqQLRUvBU7n4fmCfmTs7Pz2Z8nwvVZdRilPK0+TtqMcYS4Oc8HWNRXdgPsNgWtXXy9XxWJah/049v8ALPozlsyKXv8A+P8As81Hl8SeI6+mZK5FlRfHzVWuw1ceaX1b/eFT+YFGA/5Ynn8U8MetipRdSj79H8D0YM6xqmdKbsPqGGwrsTJxr0atipPcEaYH5qw39CJ6YY3gjFexym9zbMjw5nOMby7m5XYjti2t82as6Wwj5ckKN/mnNZVjy8vh8mWuDgPE3ifqPTepO2PfvHyP3ldV372kb/OoG9rptnsR2YT2Q0+CUvMUVu90VTlVXwdhX4lq6p08XVHyb0ZX1sMcbJrPIfqp0e/basR7zy6msU6kuGQ83iQfjMFnFZu5Vb8n5M2uSryB+EhgBueTT5ZKW3c1Xcy+Gebw/lXX0qMfpJxPKUqbSlacVH9lT+Y/P1/rPNk0eTzJSWZ5L7L79j2PLFxrbQtPiijGs7XV2HfF/LYWdx78fUidsenzwmm+DzucUqM3rHjzqF9XkpZjhG35llCXLbYhO/LAcaUa7E7J/SfYllht5OXmI54tkvob4enZR3/nPF5kI9Dm3ZctV1fEm2waIcDkSpPpsj5x5z7cGbLvIttSqukDEFLO/mV7rbkw7kuTvXqdfWP8rbe5Wacy5sShbBbdat1nbkyruxtDXdz69p53mySVLoZ3GtX4j8ocaKxUPmx/Mfv6mc1gyS70LZnZfWr7PVifpvQnSGij1kWmZ9l7t6sftPVHFCPRFKwZsDEwBSZAIZQCUG404FBAFaCF3TPKN1YvZVp2WtZn4KlaqWZiftrt7zGWThBtJt+y6t+x0xQ3SpnV9d8IIxtSsAUZ2J5OhoirIq29Lj9Qz9/7o957dJNyxxk1Xw7nWcUnwef9i3RXxsW22x9vlPpqQe1BpaxNH+/vlv6ATx5/E2tdHSqPHd/Gr4+H58+kcC8vfZo4TDB6tfigcKM5PxtI0Aq3g8b1X9RxbU+nfR+x52u/uZ+T4sp6TmtiZFLJiXu2TTfSu+Bc/vFZB3b4wx2O/wAYGp8rXeDLU5454zrpa+Xs+x6cWfZHbR0niTKrsxK8yhltFLV5lLp8QdADzC/4qy6/ee3LGvT7nEy/GFH4rBtqrb43VbKHDceNikPWwb5dx6/WbwZYuNS+hzumcP4O/aDm4jpj9TDtjczSb7UcXY7fLk/o432O9nXffbR0sGGKccaSb5pf0dG5PlnY9VyOOfRkV6K20tjXaI0RvnU/10eQ/wA8+ZlneNrunf2CMPxotF1JqyrBWodPLuA2aXLBVbR+Wj3+m/bc66bUZey3VfBmKTY/hrwrf0+1bMfOrtx7k4ZFToUJIUlLE4kgkHQ7/ItPIvGI57xZIOD7Pt+/Q9U9O0rTNHEIrzLkZQVyVVnbl8JsUa2R67KkDf8AcEkpqSVu6dfU4VwZWeeoU5lRxKK8lFDiwM6oORI1pj3Gteo9/SdJ4sOTFKE5Nc9r/GawycXdG9dm8FP4y7D6e1i7NS2pba7a9l0T+pnHD4flhF1NuPx/HRrLlUu1HOdP8QrXlYlXltbjZdrJYys/7s9goKj3JBO/lue3TaFSuWR/t7/M5OSfQ+h9Z6v0yqjychsdlsHlri6rd7i3YItf19PafRWLGl6Y9Pbgbj4yKBZc5C6Lux0fRQT2Gz7T5cp7Y/I80nbN+vp2LXo2Xhta2qDf25HtPHLLKXREtByupYhI8vHDlewJ5FT+q7Am1DLL4Eu+iPPm9YyLQBpUUDSg6+H6AD0nWGmSdydl2tmca2P5nY/fiP6T0RxwXYu0gqA9BqdFwapClZpAVhKCsiCE1AAZAJABKAwDbM4FEaCFbGAW1+HsnIFVyBXxedlOQjN+ZSBsgD5ie3Djbx2upuPB33gnePjjCtsawVllosfW1r38FZ/wjt+gHp6D5mfUS0uoc5/ol1+D9/3PXGKnGl1OU8R9P6ng9QfN6WxevItBvxd8lW06DFqyQCrHvyGiNnuB3n0/N08orK2uO5y9V7TevyL+oU1WW4zYWdhWpayWixayd9/JuAKurLyBGzrff5E8HqMWT1Y5pr5/YShKPEkZfi8Ydq0nqAcVLcqixPhNJOxvl/ASAD9j8ph5szxPyeZV0ZnFW5KXQv6JjY+NTeuFk2ZWJYWdUci2uhm3z42D1Q7H3B7kkz53+dqJ+nNDbJdf+12O+THBfpZ7MTRx66wO6IqqnA2HQAGh8/lO+Cd9Tzyi7M/oP/FxU1eSuI1Y5BrXtKHj7srLr+v2nHPoMebLvxbk/ov7PTDM4xo8/UPK/dg3Y96qK7VfHcWVoFIIIK+2vlNLBlxycerOVp8mzgdLp6xiCznW1Fo1rieTFW/tcSCpBH6z6GHS54Lqk0Z4sx+p143R2WlMKy0kAqz5ZGOw3rS/mfY9tAfWYngUnefl/ITnS4M0dYuymu8opiXMhOOSvKpSAOxPyP1+sxj02Ny56exmOSz6T0DqXlYdP4q3HWxax57qyLVzA+Ig9hPrRjCKpLgWfNPGmdjZOU9mP5aVgAM6KF/EWf2rO3r24jZ9dT52aa3ek5TnZjYNrq5KI1quONiaIDqf09D/AN5YZHF2yJs93Tum49D+djYhpu0Qr33eYKSRolFA3vv6nf2naeqtUjbbaGGC29tYe/rxHH+s8NROax+4wxkHfjs+7dzNG9qRGM0iiQGCaRASkK2mkUQiUhWywAaghW0AiiAA9oAjGAbfKcC2Vs0EDVi2uNpW7AkgMFPEkeoB9NwwdD4E6kcYZQybKRgWEWeY9oR8W8KqFCp7abQOx6H9Z9PBNKCR0jz0PFT+zrJDtdV1XJ8r89ZdLVsceoOySp/36Thlm52vLv53/X3OsUlymbHUcG6nHL5+T+7XiqWLpMgntr8h0Tsb7TxR0ixx4VR9upqU+bbMrJ8VUVoFquzM9+BAa4Cqqv8AVVUcv995j/D08HcElftwYnqHLryefp/iyvhwy8T8QPca4sPYqxnfDsxqjl5j9hcjxdZYwU1rj4YI3XUFBAHoSdDevaZe2XbgeYzqvDFuD08XtZ1FGN9gtP4q6pHrQjSqAT6djPqY1BL0o1bZnePvEmJl0LTjmrLJs2bQodayvyUkd27/AGnl1M0nS4ZJSo4rp1hosWxGIZSO3YgjfcaM80clOzmmb7ftEysdjj4/TksX/wBKxGZa2BG+WlXQ+o3PpKa23Z14MzqOTk5Vnm5LK1mtHQ4onz4oPb9e8+dmlulZzk7FxcdkZXDAFflokH3B+hmYycXZEZ48MY/nG0l3UsX8tjvRJ33bWyP9nc9EtW2qSo3uNqqmseiLv3I2f5meS2ZR6lMhsjGAVMZSFNhmgUGUBAlII00CAwQVppASUCmAI0EE1AJAFPeAACKKbWLhW2dlQ/qew/7/AGnllliu5G0dF0jwuNh7/wB4B34A8V7e59T+nadMTvmSr5lR0+bbVx4mvn20OIVVHb7TnqdVh6NbvkbvtRwXiDp61020Vc0ryRq1WKuRxYMrDt27gCXTapw6LgynTObxuiMgNS5eR+HIPmU1tZWjenYqG16nv2/7fQetVcI05I9a9PACqSfhA4hjpVX6e08MpSfJzfJdbj1ADRDN8wDv+Uwt3sQoSsb7ga9tS0wNagbsda0B3G+33hQa7g8vUemVZDI9pfnWoQOjBWKA7APY+mz3nrhqJRVdTSmXUYtaKqIoCr2A9f5n5mcsk3OVsjdlxA9hMAAaAMHmQMLJAE2SAdLJDSLhZKUheKAjNNFKXaaIIDBB5UQRpoFYMEGaaBW0oFgpWwghBKURjBCvlBRWaCH0RLwgIJ9D35a39/kJ8PzJviKMqIjddpX8z7Psu2/07SPTZp/qZtOjKz/ETsf3Y4qPQt6/0M6YtAlzJlcjIyMqyz87k/TsB/IT3xgo9DJ59H3mgECUhYIAYANykFLRRLIHlFhJmTVikwUG5mgTcAblJRR1aQqHFktFGFkpRXslJZWWgBVpSDFppIgpM0BDLRCFpQIWgA3BRTKQG4AjSlKyIBUwgpovczfmYn9TPOopdDIymAGASQCbggRKB4IQwBCZSCEykADAHEhpEMhoWQEgE3IBtyFQQZUWw7lKBoILuAFZpEH3NIpCZpArJlMi7gCtKAcoANyAhlBWxlKLuCg3KD0gzizI6tMAblADykAjGUMgaCDBpaM2PuCiGUyLqAQCAOsFQSJk2IRIBDIArAGEhUNBQ7mikJgFZlAQZUZGBmigMqIIZoA3BAGUAIgEAgAaAVESlEMoEJlB6Nzi0QYPMgblIBg0gJuUjF5SksYNBAh4AdwQm5QQGAOJCkmTSFJkKVkwAiQDCAQwA7g2GUCmAKTNECDNEDylQoDGaBWWlILygtBDSkDygAJgCFoNCEykBBRzMGRdzAGVpAWBoIQtKLF5SGWxhKQbUAaAAtBSbgDgyEG3IaQpMhoRoANzIHBgBBgqZINBEAMoKmM0gKGmgMDNIgrGaRCsmUoIBNykBuAHcARoAoEFGEAdpgyVtICbmQMDFAJMtGWwiCDgyAsBggYAsFDAJuCDAzLNIDGQ0AmAIWkZSBoA4MAO4CDygpNwUUyoFZm0CBpoEM0QrM0CAyAMpBSIAQYKGAQCAAiGD//Z" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8338453042/F1_Zist_10.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div> text/html 2018-09-02T11:29:00+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند دوباره شروع کن http://www.konkortabriz.ir/post/354 <p>گذشته ات رو نمیتونى دوباره بنویسى، اما میتونى یه كاغذ تمیز و سفید بردارى و آینده ات رو اونجورى كه میخواى بنویسى ! </p> <p> #استاد_آرزومند </p> <p> text/html 2018-07-13T08:13:54+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جزوه فصل اول شیمی دهم - کیهان، زادگاه الفبای هستی http://www.konkortabriz.ir/post/353 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه شیمی دهم<br>کیهان، زادگاه الفبای هستی<br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8331646226/Shimi10_f1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8331646218/Shimi10_f1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a> کنید</font><br></div> text/html 2018-07-13T08:02:12+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جزوه گوارش - فصل 2 زیست دهم http://www.konkortabriz.ir/post/352 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه زیست دهم<br>گوارش</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8331645134/4.jpg" alt="" width="513" vspace="0" hspace="0" height="722" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8331645018/Govaresh_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a> کنید</font><br></div> text/html 2018-07-05T12:58:32+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند رزومه استاد صمد آرزومند http://www.konkortabriz.ir/post/351 <div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/522/1564491/Arezoomand.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="779" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/522/1564491/Arezoomand1.jpg" alt="" width="574" vspace="0" hspace="0" height="806" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود فایل PDF <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/522/1564491/Arezoomand.pdf" target="" title="">کلیک</a> کنید</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-06-14T13:36:02+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند کلیپ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد در انسان - فصل 5 زیست دهم http://www.konkortabriz.ir/post/350 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">کلیپ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد در انسان</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">در سه قسمت توسط استاد آرزومند جمع بندی میشود</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbR67X303YnWXmw9kr1vgdesGKANF28KjI7rWcPKWAb7EFMcHV" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">قسمت اول <a href="http://s8.picofile.com/file/8329164634/1.mp4.html" target="" title="">کلیک</a> کنید<br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">قسمت دوم <a href="http://s9.picofile.com/file/8329165342/2.mp4.html" target="" title="">کلیک</a> کنید<br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">قسمت سوم <a href="http://s8.picofile.com/file/8329165492/3.mp4.html" target="" title="">کلیک </a>کنید</font></font><br></div> text/html 2017-12-06T18:00:00+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند درباره پروانه مونارک http://www.konkortabriz.ir/post/349 <p>#زیست#دهم#فصل_اول </p> <p><br> </p> <p>پروانه مونارك (پروانه ملكه یا پروانه سلطان) از شگفتی های طبیعت است. این پروانه هر سال، هزاران کیلومتر(8000کیلومتر) را در طی سه نسل پی در پی از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس را می پیماید. </p> <p>سه نسل پی در پی به این صورت است که پروانه (نسل اول)دربهارشروع به حرکت ازمکزیک به طرف میانه ی امریکا داشته درمیانه امریکا جفت گیری می کنند . </p> <p> بر روی برگ های گیاهان تخم گذاری کرده و خود از بین میروند. نوزادان کرمی شکل حدود 4 الی 5 روز، از تخم خارج شده و تقریبا پس از دو هفته، پیله ای اطراف خود ایجاد کرده و در داخل این پیله حدود 12 الی 16 روز باقی مانده و پس از آن تبدیل به پروانه بالغ (نسل دوم) می شوند و به راه خود ادامه می دهند.درتابستان شروع به مهاجرت کرده ازمیانه ی امریکا به طرف جنوب کانادابازجفت گیری میکنند ومیمیرند. نسل سوم درپاییز شروع به مهاجرت کرده ازکانادابه مکزبک ،تمام طول زمستان رادرکوهستانهای میچوآکان ومکزیکوسیتی سپری میکنند. همین چرخه زندگی نیز دوباره تکرارمیشود. text/html 2017-08-10T05:49:01+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند درصد داوطلبان آزمون سراسری سال 96 در دو درس زیست شناسی و شیمی http://www.konkortabriz.ir/post/348 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">درصدهای دروس زیست و شیمی داوطلبان کنکور سراسری 96&nbsp;</font></div><div style="direction: ltr; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="text-align: center; border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:19.15pt"> <td width="141" rowspan="2" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="">داوطلب</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="246" colspan="2" valign="top" style="width:184.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></p> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="115" valign="top" style="width:86.6pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">زیست<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="116" valign="top" style="width:86.65pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">شیمی<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak"><o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:19.1pt"> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">درصدهای &nbsp;بالای 50<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">درصدهای بالای 50<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای علی مومنی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای محسن طیبی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای سعید قابل زرین قبا<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم فاطمه علی نژاد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای امید خانی پور<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">-<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای مجید دین دوست<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم لیلا مجد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">-<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای وحید پور محمد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم نیلوفر یاسری<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای جلال محمدی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;">ا<font face="Mihan-Koodak" size="3">ستاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">09147608394</font></p></div> text/html 2017-07-13T13:11:29+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی رشته ریاضی 96 http://www.konkortabriz.ir/post/347 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاسخنامه تشریحی شیمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">رشته ی ریاضی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">آزمون سراسری 96</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300431226/R96_shimi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8300431026/R96_Shimi_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">09147608394</font></div> text/html 2017-07-10T06:56:11+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری 96 http://www.konkortabriz.ir/post/346 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی زیست شناسی<br>کنکور سراسری 96</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300108676/Zist_96.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8300108600/T96_Zist_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a>&nbsp; کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">09147608394</font></div> text/html 2017-07-09T13:50:21+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی تجربی 96 http://www.konkortabriz.ir/post/345 <div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی شیمی<br>آزمون سراسری 96 رشته تجربی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8300054500/T96_Shimi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود فایل سوالات به همره پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای دانلود&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8300170350/T96_Shimi_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a>&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تالیف استدا آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">09147608394</font></div> text/html 2017-07-05T05:26:53+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جمع بندی آغازیان ( کامل ترین جزوه ) http://www.konkortabriz.ir/post/342 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جمع بندی آغازیان برای کنکور<br>کامل ترین جزوه<br>به همراه تمامی تله های کنکوری <br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299198226/Agazeyan.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297723550/Jambandi_Agazeyan.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">استاد آرزومند<br>09147608394</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><br><br></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-07-04T05:23:47+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جزوه قارچ ها http://www.konkortabriz.ir/post/341 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه قارچ ها<br>ترکیب چرخه زندگی و ژنتیک<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299198242/garch_ha.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297723584/mushrooms.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">استاد آرزومند<br>09147608394<br></font></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font>