کنکور زیست و شیمی تبریز تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی آموزش با بالارتین كیفیت و مناسب ترین قیمیت زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید 09147608394 آرزومند http://konkortabriz.ir 2020-01-19T22:29:29+01:00 text/html 2019-08-12T11:47:56+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند اسامی قبولی های بالای 80 درصد کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/380 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">اسامی قبولی های بالای 80 درصد کنکور سراسری 98</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">از همه عزیزانی که زحمت کشده و مایه افتخار بنده و خانواده محترمشان شده اند از صمیم قلب مچکرم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img width="4" height="2588" align="baseline" style="width: 705px; height: 1006px;" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/8369439918/gabolikonkor98.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-07-26T12:50:09+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/379 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 98</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رشته&nbsp; تجربی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام قدیم&nbsp;<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام جدید 3-3-6</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">داخل و خارج کشور</font></div><p align="center"><br></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"><p style="text-align: center;"><img width="2" height="600" align="baseline" style="width: 576px; height: 469px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8367865150/zist1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></font><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زیست شناسی نظام جدید داخل کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367864742/T98_Zist_Dakhel6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">جدید خارج از کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367865142/Zist98Kharej6_3_3.pdf.html" target="">کلیک&nbsp;</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نظام قدیم داخل کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367864950/Zist98Dakhel_Gadim.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">زیست شناسی</span><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نظام قدیم خارج کشور رشته تجربی برای دانلود&nbsp;کلیک&nbsp;کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-07-20T12:16:34+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی کنکور سراسری 98 http://konkortabriz.ir/post/378 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 98</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رشته ریاضی و تجربی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام قدیم <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نظام جدید 3-3-6</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">داخل و خارج کشور</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><img width="1" height="1131" align="bottom" style="width: 697px; height: 526px;" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8367255518/Shimi.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید داخل کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367255834/ShimiTajrobi98_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید خارج از کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367256668/Tajrobi98Kharej6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم داخل کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367256250/ShimiTajrobi98_Gadim_Dakhel.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم خارج کشور رشته تجربی برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367256900/Tajrobi98KharejGadim.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید داخل کشور رشته ریاضی فیزیک برای دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367254268/Reyazi98Dakhel_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام جدید خارج&nbsp; کشور رشته ریاضی فیزیک برایث دانلود <a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8367255400/ReyaziKharej98_6_3_3.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم داخل کشور رشته ریاضی فیزیک&nbsp; برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367254768/Reyazi98Dakhel_Gadim.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شیمی نظام قدیم خارج کشور رشته ریاضی فیزیک برای دانلود <a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8367255018/Reyazi98_Gadim_kharej.pdf.html" target="">کلیک</a> کنید<br></font></div> text/html 2019-05-24T08:15:36+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست دوازدهم نوبت دوم - خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/376 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست دوازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477426/1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477900/13980128Po75z8j48.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477926/13980128Px5f77v480.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478026/13980131P5j4792378.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478068/13980207P748533814.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره ششم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478084/13980207Pwk87651004.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هفتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478168/13980208P216957365.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هشتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478192/13980208Pv33q21935.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره نهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478234/13980209P8ucck2514.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478276/13980210P49m24s819.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره یازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478318/13980229P4g2696290.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478376/13980230Pvt2q8a645.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سیزدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478426/13980124Pm56474359.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-05-24T07:49:05+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی دوازدهم - نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/374 <div><br></div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی دوازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" style="width: 615px; height: 417px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474768/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361474826/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%851.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474884/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_2.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475026/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_3.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال پنجم</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475084/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_5.pdf.html" target=""><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font>کلیک کنید</a></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال ششم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475134/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_4.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال هفتم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div><br></div> text/html 2019-05-23T08:41:13+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/377 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست یازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479800/zist11.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361479900/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_11_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479968/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361480034/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361480068/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><br></div></div><div><br></div> text/html 2019-05-22T08:11:17+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://konkortabriz.ir/post/375 <div><br></div><div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی یازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="width: 615px; height: 417px;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477034/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477100/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3_2_.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477226/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-04-30T08:11:53+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم http://konkortabriz.ir/post/373 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل دوم : دی پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974692/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%88_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T05:06:04+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی یازدهم + پاسخنامه http://konkortabriz.ir/post/370 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل سوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پوشاک، نیاز پایان ناپذیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975400/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974368/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:56:54+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل دوم شیمی یازدهم http://konkortabriz.ir/post/369 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل دوم شیمی یازدهم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975042/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:35:27+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول شیمی یازدهم + پاسخنامه http://konkortabriz.ir/post/368 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8358975800/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T12:43:18+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند 200 تست شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/367 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">200 تست شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038350/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038050/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T11:38:48+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/366 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 1 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آب، آهنگ زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038018/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T09:00:58+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل دوم شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/365 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 2 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ردپای گازها در زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356037942/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038184/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T07:49:11+01:00 konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل یک شیمی دهم http://konkortabriz.ir/post/364 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 1 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">کیهان، زادگاه الفبای هستی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" style="height: 348px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8356038034/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8356038100/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>