کنکور زیست و شیمی تبریز تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی آموزش با بالارتین كیفیت و مناسب ترین قیمیت زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید 09147608394 آرزومند http://www.konkortabriz.ir 2019-06-24T06:37:10+01:00 text/html 2019-05-24T08:15:36+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست دوازدهم نوبت دوم - خرداد ماه http://www.konkortabriz.ir/post/376 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست دوازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477426/1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477900/13980128Po75z8j48.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477926/13980128Px5f77v480.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478026/13980131P5j4792378.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478068/13980207P748533814.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره ششم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478084/13980207Pwk87651004.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هفتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478168/13980208P216957365.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره هشتم برای دانلود&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478192/13980208Pv33q21935.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره نهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478234/13980209P8ucck2514.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361478276/13980210P49m24s819.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره یازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478318/13980229P4g2696290.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوازدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478376/13980230Pvt2q8a645.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سیزدهم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361478426/13980124Pm56474359.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-05-24T07:49:05+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی دوازدهم - نوبت دوم خرداد ماه http://www.konkortabriz.ir/post/374 <div><br></div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی دوازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" style="width: 615px; height: 417px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474768/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361474826/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%851.pdf.html" target="_blank">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361474884/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_2.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475026/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_3.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال پنجم</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475084/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_5.pdf.html" target=""><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font>کلیک کنید</a></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال ششم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s9.picofile.com/file/8361475134/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_4.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال هفتم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8361475176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div><div><br></div> text/html 2019-05-23T08:41:13+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال زیست یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://www.konkortabriz.ir/post/377 <div><br></div><div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; نمونه سوال زیست یازدهم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نوبت دوم - خرداد ماه</font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289451900/Zist.jpg" alt=""></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره اول برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479800/zist11.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره دوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361479900/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_11_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره سوم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361479968/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره چهارم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361480034/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال شماره پنجم برای دانلود&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361480068/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF2.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br><br></div></div><div><br></div> text/html 2019-05-22T08:11:17+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت دوم خرداد ماه http://www.konkortabriz.ir/post/375 <div><br></div><div><div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">نمونه سوال شیمی یازدهم</font></div><div align="center"><font face="Thread-000015e4-Id-00000008" size="3"><br></font></div><div align="center"><img width="1" height="486" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="width: 615px; height: 417px;"></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال اول&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477034/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال دوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477100/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال سوم&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8361477176/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3_2_.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود نمونه سوال چهارم&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8361477226/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_3.pdf.html" target="" title="">کلیک کنید</a></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2019-04-30T08:11:53+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم http://www.konkortabriz.ir/post/373 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول و دوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل دوم : دی پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974692/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%88_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T05:06:04+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی یازدهم + پاسخنامه http://www.konkortabriz.ir/post/370 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل سوم شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پوشاک، نیاز پایان ناپذیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975400/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358974368/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:56:54+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل دوم شیمی یازدهم http://www.konkortabriz.ir/post/369 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل دوم شیمی یازدهم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در پی غذای سالم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8358975042/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T03:35:27+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل اول شیمی یازدهم + پاسخنامه http://www.konkortabriz.ir/post/368 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تست فصل اول شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">قدر هدایای زمینی را بدانیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8358975800/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک<font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Koodak" size="3">کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T12:43:18+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند 200 تست شیمی دهم http://www.konkortabriz.ir/post/367 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">200 تست شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038350/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038050/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T11:38:48+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل سوم شیمی دهم http://www.konkortabriz.ir/post/366 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 1 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آب، آهنگ زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038018/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8356038250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_3_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T09:00:58+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل دوم شیمی دهم http://www.konkortabriz.ir/post/365 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 2 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ردپای گازها در زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="height: 348px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356037942/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8356038184/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2019-03-28T07:49:11+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند تست فصل یک شیمی دهم http://www.konkortabriz.ir/post/364 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">35 دقیقه با 35 تست از فصل 1 شیمی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">کیهان، زادگاه الفبای هستی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به همراه پاسخ تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به امید درصد بالای داوطلبان عزیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img height="484" align="baseline" style="height: 348px;" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8356042026/chemistry1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8356038034/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود پاسخانامه&nbsp;</font><a title="" href="http://s8.picofile.com/file/8356038100/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%DA%A9%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_1.pdf.html" target="">کلیک</a><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-03-27T05:48:56+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند نمونه سوال تستی و تشریحی علوم نهم فصل اول http://www.konkortabriz.ir/post/371 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">نمونه سوال تستی و تشریحی فصل اول علوم نهم + پاسخنامه</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شیمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">مواد و نقش انها در زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8214462426/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%87%D9%85.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دانلود سوالات&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8357818042/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دانلود پاسخنامه&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8357818200/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8.pdf.html" target="" title="">کلیک</a><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;کنید</font></div> text/html 2019-02-12T13:17:00+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند انحلال پذیری گازها http://www.konkortabriz.ir/post/363 <p><strong></strong><br><span></span> </p> <p> ✳️1.انحلال پذیری گازHClازسایر گازهای مطرح شده دراین جدول بیشتر است زیرا محلول HClدرآب یک اسیدقوی است وبطور کامل درآب یونیده میشود که یونهای حاصل به شدت آب پوشی میشوند و جاذبه قوی ناشی ازآب پوشی یونها باعث پیشرفت خوبخودی انحلال میشود. </p> <p> text/html 2019-01-17T17:24:00+01:00 www.konkortabriz.ir صمد آرزومند جمع بندی کلیه http://www.konkortabriz.ir/post/362 <p>کلیه‌ها دو عدد در زیر دیافراگم ، پشت جناغ و طرفین مهره‌های کمری قرار دارند. از هر کلیه یک لوله میزنای وارد عضلات دیوار مثانه می‌شود. مجرای ادراری که دارای اسفنگترهای کننده است، ادرار را به خارج هدایت می‌کند. پارانشیم کلیه بافت اصلی کلیه است که ترشح ادرار را به عهده دارد. ادرار پس از ترشح به مخزن قیفی شکل در کلیه که لگنچه نام دارد، می‌ریزد و از آن به لوله‌های میزنای وارد می‌شود. اطراف کلیه را کپسولی از بافت همبند فرا گرفته است. در مقطع کلیه دو بخش قشری و مرکزی تشخیص داده می‌شود. </p> <p>بخش مرکزی کلیه </p> <p>این بخش از اندامهای هرمی شکل به نام هرمهای مالپیگی تشکیل شده است. قاعده هر هرم به طرف قشر کلیه و راس آن که پاپیلا نامیده می‌شود و واجد تعدادی منفذ است، به طرف لگنچه قرار دارد. انشعابات سرخرگ و سیاهرگ کلیه این هرمها را فرا می‌گیرد. بخشی از لوله‌های نفرون و اجتماع فشرده‌ای از لوله‌های جمع کننده در این قسمت قرار دارد. </p> <p>بخش قشری کلیه </p> <p>بخش قشری کلیه بخش مرکزی را می‌پوشاند و دارای انشعابات شعاعی سرخرگها ، سیاهرگها و جسمک‌های مالپیگی و قسمتهای دیگری از نفرون می‌باشد. قسمتی از بخش قشری که بین هرمهای مالپیگی و قسمتهای دیگری از نفرون می‌باشد. قسمتی از بخش قشری که بین هرمهای مالپیگی در بخش مرکزی نفوذ می‌کند، ستونهای بافت قشری یا ستونهای بر تن نامیده می‌شود. یک هرم مالپیگی به انضمام نیمی از ستون بر تن اطرافش را یک لوب کلیه می‌نامند که در انسان پس از طی دوران جنینی قابل تشخیص نیست. ولی در برخی جانوران مانند پرندگان قابل مشاهده است. </p> <p><a href="http://WwW.konkortabriz.ir">WwW.konkortabriz.ir</a> </p> <p>#تقویتی#کلیه#زیست_شناسی#تبریز#کنکور#تقویتی#گردیزه#نفرون#هموستازی#۹۸#دهم#فصل_۷#ارزومند </p> <p><a href="https://www.instagram.com/p/BslSUHZgIQW/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1b6rotr52r74n">https://www.instagram.com/p/BslSUHZgIQW/?utm_sourc...</a> </p>