کنکور زیست و شیمی تبریز تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی آموزش با بالارتین كیفیت و مناسب ترین قیمیت زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید 09147608394 آرزومند http://konkortabriz.mihanblog.com 2018-04-20T13:02:43+01:00 text/html 2017-12-06T18:00:00+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند درباره پروانه مونارک http://konkortabriz.mihanblog.com/post/349 <p>#زیست#دهم#فصل_اول </p> <p><br> </p> <p>پروانه مونارك (پروانه ملكه یا پروانه سلطان) از شگفتی های طبیعت است. این پروانه هر سال، هزاران کیلومتر(8000کیلومتر) را در طی سه نسل پی در پی از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس را می پیماید. </p> <p>سه نسل پی در پی به این صورت است که پروانه (نسل اول)دربهارشروع به حرکت ازمکزیک به طرف میانه ی امریکا داشته درمیانه امریکا جفت گیری می کنند . </p> <p> بر روی برگ های گیاهان تخم گذاری کرده و خود از بین میروند. نوزادان کرمی شکل حدود 4 الی 5 روز، از تخم خارج شده و تقریبا پس از دو هفته، پیله ای اطراف خود ایجاد کرده و در داخل این پیله حدود 12 الی 16 روز باقی مانده و پس از آن تبدیل به پروانه بالغ (نسل دوم) می شوند و به راه خود ادامه می دهند.درتابستان شروع به مهاجرت کرده ازمیانه ی امریکا به طرف جنوب کانادابازجفت گیری میکنند ومیمیرند. نسل سوم درپاییز شروع به مهاجرت کرده ازکانادابه مکزبک ،تمام طول زمستان رادرکوهستانهای میچوآکان ومکزیکوسیتی سپری میکنند. همین چرخه زندگی نیز دوباره تکرارمیشود. text/html 2017-08-10T05:49:01+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند درصد داوطلبان آزمون سراسری سال 96 در دو درس زیست شناسی و شیمی http://konkortabriz.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">درصدهای دروس زیست و شیمی داوطلبان کنکور سراسری 96&nbsp;</font></div><div style="direction: ltr; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="text-align: center; border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:19.15pt"> <td width="141" rowspan="2" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="">داوطلب</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="246" colspan="2" valign="top" style="width:184.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></p> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="115" valign="top" style="width:86.6pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">زیست<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="116" valign="top" style="width:86.65pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center; mso-element-top:79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">شیمی<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak"><o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:19.1pt"> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">درصدهای &nbsp;بالای 50<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">درصدهای بالای 50<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای علی مومنی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای محسن طیبی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای سعید قابل زرین قبا<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم فاطمه علی نژاد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای امید خانی پور<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">-<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای مجید دین دوست<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم لیلا مجد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">-<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای وحید پور محمد<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">خانم نیلوفر یاسری<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="141" valign="top" style="width:105.8pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Koodak">آقای جلال محمدی<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="123" valign="top" style="width:92.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: 79.55pt;mso-height-rule:exactly"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA">√</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;">ا<font face="Mihan-Koodak" size="3">ستاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">09147608394</font></p></div> text/html 2017-07-13T13:11:29+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی رشته ریاضی 96 http://konkortabriz.mihanblog.com/post/347 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">پاسخنامه تشریحی شیمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">رشته ی ریاضی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">آزمون سراسری 96</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300431226/R96_shimi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8300431026/R96_Shimi_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">09147608394</font></div> text/html 2017-07-10T06:56:11+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری 96 http://konkortabriz.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی زیست شناسی<br>کنکور سراسری 96</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300108676/Zist_96.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8300108600/T96_Zist_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a>&nbsp; کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">09147608394</font></div> text/html 2017-07-09T13:50:21+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند پاسخنامه تشریحی شیمی تجربی 96 http://konkortabriz.mihanblog.com/post/345 <div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پاسخنامه تشریحی شیمی<br>آزمون سراسری 96 رشته تجربی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8300054500/T96_Shimi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دانلود فایل سوالات به همره پاسخنامه تشریحی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای دانلود&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8300170350/T96_Shimi_Arezoomand_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a>&nbsp;کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تالیف استدا آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">09147608394</font></div> text/html 2017-07-05T05:26:53+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند جمع بندی آغازیان ( کامل ترین جزوه ) http://konkortabriz.mihanblog.com/post/342 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جمع بندی آغازیان برای کنکور<br>کامل ترین جزوه<br>به همراه تمامی تله های کنکوری <br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299198226/Agazeyan.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297723550/Jambandi_Agazeyan.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">استاد آرزومند<br>09147608394</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><br><br></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-07-04T05:23:47+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند جزوه قارچ ها http://konkortabriz.mihanblog.com/post/341 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه قارچ ها<br>ترکیب چرخه زندگی و ژنتیک<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299198242/garch_ha.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297723584/mushrooms.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">استاد آرزومند<br>09147608394<br></font></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-07-02T05:17:26+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند جزوه زیست جانوری http://konkortabriz.mihanblog.com/post/340 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه زیست جانوری<br>مناسب برای جمع بندی<br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s8.picofile.com/file/8299198318/zist_janevari.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297723942/Zist_janevari_www_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">استاد آرزومند</font><br></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak">09147608394 </font> text/html 2017-07-01T09:12:29+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند برنامه آموزشی شیمی برای کنکور 97 http://konkortabriz.mihanblog.com/post/344 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">برنامه زمان بندی کلاس های شیمی<br>برای کنکور 97<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8299297884/Barname_rizi_shimi.jpg" alt="" hspace="0" height="621" align="bottom" border="0" width="442" vspace="0"><br>برای دانلود تصویر <a href="http://s8.picofile.com/file/8299297884/Barname_rizi_shimi.jpg" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br>برای مشاوره و یا ثبت نام با 09147608394 تماس بگیرید<br><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-07-01T05:14:23+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند تعاریف و تعابیر زیست شناسی http://konkortabriz.mihanblog.com/post/339 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>کل تعاریف و تعابیر زیست شناسی در یک فایل<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299198292/tarifhaye_zist.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br>برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297723618/Tabir_Zist.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-06-30T10:53:37+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند جزوه مرور و خلاصه شیمی آلی http://konkortabriz.mihanblog.com/post/337 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه مرور و خلاصه شیمی<br>شیمی آلی<br>فصل 5 دوم<br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s8.picofile.com/file/8299197842/shimi_ale.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8299197668/Kholaseye_F5Dovom.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تالیف استاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز<br>09147608394<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-06-30T05:00:21+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند کل گیاهان زیست شناسی http://konkortabriz.mihanblog.com/post/338 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>در این فایل کل گیاهان زیست شناسی را به همراه نکات مهم آورده ایم<br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s9.picofile.com/file/8299198092/geyahan.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8299198050/Kol_Giahan_Konkur_www_konkortabriz_ir.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-06-30T04:46:40+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند خلاصه و مرور فصل 4 شیمی دوم http://konkortabriz.mihanblog.com/post/336 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">جزوه مرور و خلاصه شیمی<br>ترکیبات مولکولی<br>فصل 4 دوم<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8299197834/arkibat_molkoli.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br>برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8299197700/Kholaseye_F4Dovom.pdf.html" target="_blank" title="">کلیک</a> کنید<br><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تالیف استاد آرزومند - دبیر زیست و شیمی تبریز<br>09147608394<br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-06-19T09:20:04+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند مواد نامحلول کتاب درسی http://konkortabriz.mihanblog.com/post/335 <div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">* پنج نمک نقره دار Agcl AgBr AgI Ag2CrO4 &nbsp;AgCN</span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">* دو نمک فسفات دار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">Mg3(po4)2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ca3(po4)2</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">*دو نمک سرب دار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">pbl2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pbcro4</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">*یک نمک سولفات دار</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">BaSo4</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">*دو نمک هیدروکسید دار</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">AL(oH)3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fe(oh)3</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">*چند ماده نامحلول&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">cr2o3 &nbsp; caco3</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">تالیف استاد آرزومند<br>دبیرذ زیست و شیمی تبریز 09147608394</font></div> text/html 2017-06-18T09:08:37+01:00 konkortabriz.mihanblog.com صمد آرزومند صفر تا صد درباره ایبوبروفن http://konkortabriz.mihanblog.com/post/334 <div><font color="#cccccc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cccccc">- فرمول مولکولی آن C13H18O2 است.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- یک گروه کربوکسیل و یک گروه بنزن دارد.</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- 4 پیوند دوگانه و بقیه یگانه هستند.</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- کلا 4 جفت الکترون ناپیوندی دارد (روی 2 اتم اکسیژن).</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- 7 اتم کربن و یک اتم اکسیژن &nbsp;3 قلمرو الکترونی دارند (زاویه 120 درجه و مسطح مثلثی)</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- 6 اتم کربن و یک اتم اکسیژن &nbsp;4 قلمرو الکترونی دارند (زاویه 109/5 درجه چهاروجهی)</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- از جمله داروهای کاهش درد، تب و التهاب محسوب می شوند.</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- 3 مولکولی هیدروژن برای سیر کردن پیوندهای دوگانه کربن-کربن نیاز است.</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#cccccc">- از سمت گروه کربوکسیل توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.</font></span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cccccc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cccccc">تالیف استاد آرزومند<br>دربیر زیست و شیمی تبریز - 09147608394</font></div>