ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب شیمی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
دلیل اصلی ناقطبی بودن مولکول BF3 که ساختاری مشابه مولکول SO3 دارد کدام است؟

1- یکسان بودن پیوندها

2- ناقطبی بودن پیوندها

3-نبودن جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی و ساختار مسطح مثلثی

4- زیاد بودن شمار الکترونهای ناپیوندی لایه ظرفیت اتمهای فلوئورپاسخ: ساختار مسطح مثلثی BF3 (که شبیه SO3 است) باعث میشود که برآیند قطبیتها همدیگر را خنثی کنند. همچنین اتم مرکزی بور جفت الکترون ناپیوندی ندارد. این دو عامل باعث ناقطبی شدن مولکول BF3 میشوند (پاسخ گزینه۳)

نوع مطلب : تست شیمی دوم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395
چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟

▪️یون سولفیت همانند گوگرد تری اکسید دارای سه قلمرو الکترونی و ناقطبی است.

▪️اتانول و دی متیل اتر، نقطه جوش و چگالی متفاوت اما فرمول ساختار یکسانی دارند.

▪️ استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است و فرمول تجربی آن CH2O2 است.

▪️روند مشاهده شده در تغییر نقطه جوش هیدریدهای گروه 14 در مقایسه با هیدریدهای گروههای 15، 16 و 17 تفاوت دارد.
1-نادرست؛ گوگرد تری اکسید ناقطبی است ولی در مورد یونها ، ناقطبی بودن بکار نمی رود.

2-نادرست؛  اتانول و دی متیل اتر فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند و تمام خواص فیزیکی و شیمیایی آنها متفاوت است.

3-نادرست؛ فرمول مولکولی استیک اسید C2H4O2 و فرمول تجربی آن CH2O میباشد.

4-درست؛ در گروههای 15، 16 و 17 بعلت اینکه اولین عنصر توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارند، نقطه جوش آنها از روند افزایش جرم تبعیت نمیکند. ولی در گروه 14 با افزایش جرم مولکول، نقطه جوش آنها نیز افزایش می یابد.

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تست شیمی دوم، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395
اگر مولکول AB4 ساختار چهار وجهی نداشته باشد، کدام مطلب درباره آن نادرست است؟

1-  اتم مرکزی A ممکن است عنصری از گروه 18 باشد.

2-  اتم مرکزی A ممکن است عنصری از گروه 6A باشد.

3-  اتم مرکزی در آن دارای چهار قلمرو الکترونی است.

4-  اتم مرکزی در آن دارای الکترونهای ناپیوندی است.

پاسخ

1- درست؛  ترکیبی مثل XeF4 می تواند باشد که چهار قلمرو پیوندی و دو قلمرو ناپیوندی دارد و چهاروجهی نیست.

2- درست؛ ترکیبی مثل SF4 می تواند باشد که یک  جفت الکترون ناپیوندی دارد و چهاروجهی نیست.

3- نادرست؛ چون در اطراف اتم مرکزی، 4 اتم قرار دارد، اگر چهار قلمرو  الکترونی داشت، شکل چهاروجهی می شد که در سوال ذکر شده چهاروجهی نیست.

4- درست؛ وجود الکترون ناپیوندی باعث شده تا این مولکول با وجود داشتن 4 اتم، چهاروجهی نباشد.

تالیف: استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، تست شیمی دوم، 
لینک های مرتبط :

دوشنبه 20 دی 1395


1- یونهای چند اتمی از اجتماع نافلزات بوجود می آیند یعنی پیوند کووالانسی معمولی را حتما دارند. بعضی از این یونها مثل آنیونهای چند اتمی اکسیژندار یا هیدروژندار در داخل خود پیوند داتیو هم دارند. اگر این یونهای چند اتمی، در ترکیب یونی باشند، پیوند یونی را هم تشکیل می دهند. پس در این حالت هر سه پیوند یونی، کووالانسی و داتیو را دارا هستند.

2- چند نمونه از آنیونهای اکسیژندار چند اتمی که پیوند داتیو دارند:
سولفات (SO4 دوبار منفی)
فسفات (PO4 دوبار منفی)
کلرات (ClO3 دوبار منفی)
نیترات (NO3منفی)

3- کاتیون چند اتمی که پیوند داتیو دارد:
آمونیوم (NH4 مثبت)

4- آنیونهایی که پیوند داتیو ندارند:
کربنات (CO3 دوبار منفی)
هیدروکسید (OH منفی)

5- آمونیوم کلرید یا نشادر (NH4Cl) یک ترکیب یونی است که هر سه پیوند یونی، داتیو و کووالانسی را دارد

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، کلاس کنکور تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 19 دی 1395


1- تعداد قلمروهای الکترونی:  تعداد قلمرو کمتر باعث بزرگتر بودن اندازه زاویه پیوندی می شود.

2-  وجود جفت و یا تک الکترونهای ناپیوندی روی اتم مرکزی: باعث کوچ شدن اندازه زاویه پیوندی می شود.

3-  وجود پیوند دوگانه متصل به اتم مرکزی:  در صورت نداشتن هیبرید رزونانس باعث تغییر اندازه زوایا می شود

4- یکسان نبودن اتمهای پیرامون اتم مرکزی: باعث تغییر در اندازه زوایای پیوندی می شود.

تایف: استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395


1- عدد اکسایش عناصر در حالت آزاد صفر است.

مثال: عدد اکسایش تمام گونه زیر صفر است
Fe, Cu, O2, Cl2, S8, P4, Al

2- عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار الکتریکی آنهاست

3- عدد اکسایش فلوئور در همه ترکیبها برابر 1- است

➖ در همه ترکیبات زیر عدد اکسایش فلوئور 1- است)
NaF, HOF, OF2, O2F2, HF

♦️عدد اکسایش هیدروژن در بیشتر ترکیبات 1+ است، اما در هیدریدهای فلزی 1- می باشد:

➖ ترکیبهایی که عدد اکسایش هیدروژن 1+ است:
HF2, H2O, NaOH, HClO4, H2SO4

➖ هیدریدهای فلزی:
NaH, MgH2, LiH

4- عدد اکسایش فلزها در ترکیبات همواره مثبت و برابر ظرفیت آنها می باشد.

5- عدد اکسایش اکسیژن:

➖ در بیشتر ترکیبات برابر 2- است:
H2O, NaOH, H2SO4, KMnO4

➖ در پراکسیدها 1- است:
H2O2, Na2O2

➖ در سوپراکسیدها 1/2- (0.5-) است:
KO2

➖ در OF2 برابر 2+ است

➖ در HOF برابر صفر است.

6-  مجموع عدد اکسایش همه عناصر در یک یون چند اتمی برابر بار الکتریکی آن یون است.

7- مجموع عدد اکسایش همه عناصر در یک ترکیب خنثی صفر است.

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395
اتم X در XCl3 دارای یک اوربیتال دو الکترونی ناپیوندی است. اتم X در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارد؟
13
14
15
16


پاسخ: فرمول نشان می دهد که اتم مرکزی سه الکترون جفت نشده داشته که با 3 اتم کلر پیوند یگانه تشکیل داده است. در ضمن یک جفت الکترون ناپیوندی نیز روی اتم مرکزی قرار دارد. در کل اتم مرکزی در لایه ظرفیت خود 5 الکترون داشته که به گروه 15 یا VAجدول تناوبی می توان اطلاق داد.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، تست شیمی دوم، کلاس کنکور تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 دی 1395
گازهای معروف در چه واکنشهایی (کتابهای دبیرستان) تولید می شوند؟

گاز هیدروژن
1- تجزیه آمونیاک
2- انفجار متانول
3- تجزیه گاز آب
4- برقکافت محلول آبی NaCl در کاتد
5- واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی (بجز بریلیم) با آب
6- واکنش بعضی فلزات با اسیدها (مثل Zn با HCl)

گاز نیتروژن
1- تجزیه آمونیاک
2- انفجار نیتروگلیسیرین
3- تجزیه NaN3 (اولین واکنش کیسه هوا)
4- تجزیه NO در مبدلهای کاتالیستی
5- تجزیه آمونیوم دی کرومات (آزمایش کوه آتشفشان)

گاز کلر
1- واکنش MnO2 با محلول HCl
2- برقکافت NaCl مذاب
3- برقکافت محلول آبی و غلیظ NaCl
4- واکنش محلول HCl با محلول HClO

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 دی 1395

دو نمونه سوال از شیمی 3
پیش بینی برای امتحانات نهایی
خرداد، شهریور، دیدانلود نمونه سوال اول
دانلود نمونه سوال دوم

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، جزوه شیمی، نمونه سوال شیمی ، شیمی، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 14 دی 1395

*ترکیب یونی: تعدا با ناهم نام کنار هر اتم که منجر به ایجاد شبکه بلوری منظم میشود

* ترکیب کوالانسی: مجموع الکترونهای پیوندی و غیر پیوندی اتم مرکزی که منجر به ایجاد شکل هندسی و زاویه های پیوندی میشود

* ترکیب فلزی:برابر با ظرفیت فلز که  به تعداد فلزی که در یک ترکیب فلزی قرار می گیرد

نکته:عدد اکسایش و بار مبادلاتی با عدد کوردینانسی متفاوت بوده اما دارای مشترکاتی  در تعریف هست

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 12 دی 1395

آموزش کامل فرمول نویسی شیمیبرای دانلود فایل کلیک کنید
نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 6 آبان 1395

چند نمونه از کارنامه دانشجویان استاد آرزومند در آزمون سراسری 95

 

دانشجو

 

زیست

شیمی

درصد در آزمون 95

درصد در آزمون 95

آقای محتشم

78

81

آقای بجانی

76

79.6

خانم نامین

74.6

77.4

آقای فرجی پور

72.4

-

خانوم شاهی

-

74

آقای مرندی

70.2

73.3

آقای مقیمی

-

72

خانم درستکار

69.3

-

آقای نیکزاد

67

70.6

آقای خبازی

65

70

نوع مطلب : مشاوره و برنامه ریزی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 22 مرداد 1395

پاسخنامه تشریحی شیمی رشته ریاضی
کنکور سراسری 95

به قلم استاد آرزومندبرای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : جزوه شیمی، نمونه سوال شیمی ، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 تیر 1395

پاسخنامه تشریحی شیمی رشته تجربی
کنکور سراسری 95

به قلم استاد آرزومندبرای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : جزوه شیمی، نمونه سوال شیمی ، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 26 تیر 1395
پنجشنبه 17 تیر 1395


( کل صفحات : 11 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است