تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب شیمی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار تلگرام

آرایش هندسی الکترونها پیرامون اتم مرکزی

تعداد جفت الکترونهای آزاد

وجود پیوندهای دوگانه و سه گانه

هیبریداسیون اتم مرکزی

اختلاف الکترونگاتیوی اتم های پیوندی

طول پیوند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


خیر، برای مثال پیوند F-F طول 143 پیکومتر و Cl-Cl طول 199 پیکومتر دارد ولی آنتالپی پیوند آنها به ترتیب 157 و 243 کیلوژول بر مول است. یعنی F-F طول کوتاهتر و انرژی کمتری دارد. دلیل آن اینستکه گاهی تراکم زیاد ابر الکترونی روی اتمهای تشکیل دهنده پیوند در حجم کم نیروی دافعه قابل ملاحظه ای پدید می آورند که باعث کاهش قدرت و در پی آن انرژی پیوند می شود. اتمهای F بسیار الکترونگاتیو بوده و حجم کمی دارد و دافعه بالایی در F-F ایجاد می کنند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


*بین پیوند کوالانسی و یونی مرز خاصی وجود ندارد و تبدیل پیوند کوالنسی به یونی کاملا تدریجی است. یعنی اغلب پیوندها درصدی خصلت یونی و درصدی خصلت کوالانسی دارند. برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاوت الکترونگاتیوی استفاده نمود. بدین ترتیب با توجه به تفاوت الکترونگاتیوی پیوندها رابه سه دسته تقسیم می کنند:

* پیوند کوالانسی ناقطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر از 4/0 است. بنابراین توزیع ابر الکترونی پیوندی بین دو اتم به طور تقریبا یکنواخت انجام می گیرد.

* پیوند کوالانسی قطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره 4/0 تا 7/1 باشد. درنتیجه ابر الکترونی پیوندی بیشتر به سمت اتمی کشیده می شود که الکترونگاتیوتر است.

*پیوند یونی: پیوندی است که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش از 7/1 است. در این نوع پیوند که اغلب بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود تفاوت الکترونگاتیوی زیاد است و الکترون از فافلز به فلز منتقل می شود و ابر الکترونی نداریم

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395

*عامل بازی یون OH-است
*بازها پرتون گیرنده اند
* محلول انها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
* بازها ترکیبات یونی اند
* چربی ها را در خود حل میکنند و خاصیت قلیا دارند
* اکسید فلزات در اب خاصیت بازی دارد
*از واکنش فلزات با اب
*از واکنش امونیاک با اب
باز ها ایجاد می شوند
*فلزات گروه 1،2 باز های قوی هستند
 *برلیم و منیزیم از این گروه نمیتوانند باز ایجاد کنند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*اتم هیدروژن معمولی   دارای یک پروتون، یک الکترون و فاقد نوترون است. در نتیجه یون هیدروژن (H+  ) تنها دارای یک پروتون بوده و به همین دلیل به آن پروتون نیز می گویند.

    * نام دیگر H+  پروتون است و پروتیم نام دیگر هیدروژن خنثی می باشد.

* به واسطه ی کوچک بودن شعاع یون هیدروژن (H+ ) ، چگالی بار الکتریکی روی آن بسیار زیاد بوده و این یون از واکنش پذیری بالایی برخوردار است. به همین دلیل در محیط آبی نمی تواند آزاد باشد و بلافاصله جفت الکترون ناپیوندی اکسیژن آب را به صورت داتیو جذب نموده و به شدت آبپوشیده می شود و تبدیل به یون هیدرونیم (H3O+ )  می گردد.

*توجه داشته باشید روی شدید بودن آبپوشی پروتون تأکید می شود. زیرا فرایند آبپوشی اغلب یون ها (مانند Na+  یا CL-   ) با ایجاد نیروی جاذبه ی یون – دوقطبی همراه است که نوعی نیروی ضعیف وان در والسی است امّا آبپوشی پروتون با ایجاد پیوند داتیو که نوعی پیوند کووالانسی است همراه بوده و چون یک پیوند بسیار محکم است تشکیل آن بسیار گرماده می باشد

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


*به طور کلی منظور از پیوند کوالانسی پیوندی است که ناشی از به اشتراک گذاشتن الکترون بین دو اتم باشد. به عنوان مثال دو اتم هیدروژن می توانند دو الکترون خود رابه اشتراک بگذارند و تشکیل پیوند H-H دهند به بدین ترتیب به آرایش گاز نجیب هلیم می رسند.

*نیروهای جاذبه و دافعه به هنگام تشکیل پیوند:

*با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن نیرون جاذبه بین الکترونهای یک اتم با پروتون اتم های دیگر شکل می گیرد. از طرفی نیروی دافعه بین الکترونها و پروتونهای دو اتم شکل می گیرد. در مجموع نیروی جاذبه خیلی بیشتر از نیروی دافعه است که باعث تشکیل پیوند می شود.

نکته: شرط لازم برای تشکیل پیوند کوالانسی بین دو اتم وجود اوربیتال تک الکترونی در لحظه واکنش است.

نکته: برای نمایش ترکیب های مولکولی سه مدل وجود دارد که عبارتند از مدل ساختاری یا گسترده، مدل گلوله و میله و مدل فضا پر کن.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، جزوه شیمی، شیمی دهم، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


1- روش اول: نامگذاری با استفاده از پیشوند

در این روش ابتدا نام عنصر با الکترونگاتیو کم و سپس عنصر با الکترونگاتیوی بیشتر را می نویسیم. سپس برای تعیین تعداد هر عنصر از پیشوندهای یونانی استفاده کرده و در نهایت در انتهای عنصر الکترونگاتیو پسوند (-ید) اضافه می کنیم.

*نکته: اگر عنصر دوم گوگرد، اکسیژن و هیدروژن باشد از واژه های سولفید، اکسید و هیدرید استفاده می کنیم.

*نکته: اگر عنصر اول فقط یک اتم داشته باشد از پیشوند مونو استفاده نمی کنیم.

چند مثال:
NO2 (نیتروژن دی اکسد)
SO3 (گوگرد تری اکسید)
CO (کربن مونوکسید)
CS2 (کربن دی سولفید)

2- روش دوم: نامگذاری با اسنفاده از عدد اکسایش اتم مرکزی

در این روش ابتدا نام اتم مرکزی و سپس عدد اکسایش آن را داخل پرانتز با عدد رومی و در نهایت نام عنصر سمت راست با پسوند (-ید) نوشته می شود.

چند مثال:
کربن(IV)اکسید  CO2
گوگرد(VI)اکسید SO3
فسفر(III)کلرید PCl3

تایف : استاد  آرزومند دبیر زیست وشیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

* طول پیوند: عبارت است از فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر در پیوند بر حسب پیکو متر.

نکته: پیوندهای کوالانسی مانند یک فنر انعطاف پذیرند. یعنی در یک پیوند اتم ها می توانند فشرده یا کشیده شوند و در نهایت به حالت اولیه خود بازگرددند.

* انرژی پیوند: انرژی لازم برای شکستن پیوند شیمیایی و تولید اتم های جدا از هم.

رابطه طول پیوند و انرژی پیوند: به طور کلی هر اندازه دو اتم به یکدیگر نزدیک تر باشند انرژی پیوند یعنی انرژی لازم برای جدا کردن اتم ها بیشتر است. معمولا اتم های بزرگتر نسبت به اتم های کوچکتر طول پیوند بزرگتر و انرژی پیوند کم تری دارند. به طور کلی باید گفت طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

نکته: علاوه بر طول پیوند عوامل دیگری گه روی انرژی پیوند تاثیر دارند عبارتند از:
 1- تعداد پیوند بین دو اتم: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.
2- اختلاف الکترونگاتیوی و قطبیت پیوند: که هرچه بیشتر باشد انرژی پیوند هم بیشتر است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، شیمی دهم، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
*ترش، سوز اور و خورنده اند
*عامل اسیدی یون H+است
*محلول آنها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
*اسید ترکیب یونی است
*پروتون دهنده هستند
*یون H+با یون نافلز منفی ایجاد اسید میکند
*اکسید نافلزات در آب اسید ایجاد میکند
*نمک ها + گاز هیدروژن تولید اسید میکند
* واکنش نمک و کربن دی اکسید منجر به تولید اسید میشود
*واکنش نمک طعام با آب منجر به تولید اسید میشود
*واکنش گاز کربن دی اکسید با اب و کلسیم کربنات منجر به تولید اسید میشود

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

در بیشتر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی هم آنتالپی و هم آنتروپی تغییر می کند. بنابراین در موقع اظهار نظر درباره اینکه آیا یک تغییر خود به خودی است یا نه باید به نقش هر دو عامل آنتالپی و آنتروپی توجه کرد. در واقع رقابت بین این دو عامل است که تعیین می کند واکنش در کدام جهت پیشرفت کند

نکته: در دماهای بالا وکنش به طور خود به خودی به سمتی پیش می رودکه به عامل افزایش آنتروپی برسد. اما در دماهای پایین واکنش به طور خود به خودی به سمتی پیشرفت می کند که به عامل کاهش آنتالپی برسد.ادامه مطلب


نوع مطلب : تقویتی تبریز، شیمی، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395

شیمی دهم

در لوله پرتوی کاتدی ، الکترونهای پرانرژی پرتوی کاتدی به مولکولهای گاز درون لوله برخورد کرده و موجب می شود ، مولکولها به اتم های جدا از هم تبدبل شوند ، اتمهای گاز مجددا تحت تاثیر الکترونهای پرتوی کاتدی برانگیخته می شوند و تعدادی از اتمها نیز ممکن است الکترون خود را از دست داده و یون مثبت تبدیل شوند. 

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


*ظرفیت یک عنصر مربوط به تعداد پیوندهایی است که می تواند تشکیل دهد (چند الکترون در ایجاد پیوند می تواند شرکت بدهد).

* مثلا ظرفیت کربن 4 است، یعنی کربن می تواند 4 پیوند تشکیل دهد (یا 4 الکترون برای تشکیل پیوند دارد). 

*ظرفیت همیشه عددی مثبت است. 

*در صورتیکه عدد اکسایش یک عنصر در یک ترکیب نشان می دهد که عنصر مربوطه الکترونهای پیوندی را از خود دور کرده یا به سمت خودش کشیده است. 

*اگر الکترونها را به سمت خودش کشیده باشد عدد اکسایش علامت (-) و اگر از خودش دور کرده باشد عدد اکسایش علامتی (+) دارد. 

*پس عدد اکسایش می تواند مثبت، منفی و یا حتی صفر باشد. 

*برای یک عنصر، ظرفیت همیشه در تمامی ترکیبها با آرایش یکسان ثابت است ولی عدد اکسایش یک عنصر خاص بسته به ترکیب و اتمهای اطراف آن می تواند عددها و علامتهای متفاوتی داشته باشد. مثلا ظرفیت کربن در مولکولهای CH4 و CH2F2 برابر ۴ ولی عدد اکسایش متفاوتی دارد.

تالیف: استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، کنکور، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
دلیل اصلی ناقطبی بودن مولکول BF3 که ساختاری مشابه مولکول SO3 دارد کدام است؟

1- یکسان بودن پیوندها

2- ناقطبی بودن پیوندها

3-نبودن جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی و ساختار مسطح مثلثی

4- زیاد بودن شمار الکترونهای ناپیوندی لایه ظرفیت اتمهای فلوئورپاسخ: ساختار مسطح مثلثی BF3 (که شبیه SO3 است) باعث میشود که برآیند قطبیتها همدیگر را خنثی کنند. همچنین اتم مرکزی بور جفت الکترون ناپیوندی ندارد. این دو عامل باعث ناقطبی شدن مولکول BF3 میشوند (پاسخ گزینه۳)

نوع مطلب : تست شیمی دوم، کنکور، شیمی، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395
چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟

▪️یون سولفیت همانند گوگرد تری اکسید دارای سه قلمرو الکترونی و ناقطبی است.

▪️اتانول و دی متیل اتر، نقطه جوش و چگالی متفاوت اما فرمول ساختار یکسانی دارند.

▪️ استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است و فرمول تجربی آن CH2O2 است.

▪️روند مشاهده شده در تغییر نقطه جوش هیدریدهای گروه 14 در مقایسه با هیدریدهای گروههای 15، 16 و 17 تفاوت دارد.
1-نادرست؛ گوگرد تری اکسید ناقطبی است ولی در مورد یونها ، ناقطبی بودن بکار نمی رود.

2-نادرست؛  اتانول و دی متیل اتر فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند و تمام خواص فیزیکی و شیمیایی آنها متفاوت است.

3-نادرست؛ فرمول مولکولی استیک اسید C2H4O2 و فرمول تجربی آن CH2O میباشد.

4-درست؛ در گروههای 15، 16 و 17 بعلت اینکه اولین عنصر توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارند، نقطه جوش آنها از روند افزایش جرم تبعیت نمیکند. ولی در گروه 14 با افزایش جرم مولکول، نقطه جوش آنها نیز افزایش می یابد.

تالیف : استاد آرزومند مدرس زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : تست شیمی دوم، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 دی 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است