ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب شیمی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام


- واکنش تولید آمونیاک بصورت نوشته شده در زیر انجام نمی گیرد:
3H2 + N2 —> 2NH3

- آنتالپی تبدیل هیدرازین به آمونیاک قابل اندازه گیری است:
N2H4 + H2 —> 2NH3

-  آنتالپی تشکیل هیدرازین را به روش مستقیم نمی توان اندازه گرفت:
2H2 + N2 —> N2H4

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 23 بهمن 1395

تست تالیفی استاد ارزومند
برای جمع بندی شیمی 3برای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : جزوه شیمی، تست شیمی سوم، نمونه سوال شیمی ، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 22 بهمن 1395
دوشنبه 18 بهمن 1395
یکشنبه 17 بهمن 1395
یکشنبه 17 بهمن 1395
شنبه 16 بهمن 1395
جمعه 15 بهمن 1395
جمعه 15 بهمن 1395

* قوی ترین اسید در محلول ابی یون هیدرونیوم  H3O+ است زیرا تمام اسیدهای قوی بطور کامل یونیده میشوند
* قوی ترین باز در محلول های ابی یون OH- است
* اثری که اب بر روی اسید میگذارد و تمام مولکول های اب بر اثر تفکیک به یون هیدرونیوم تبدیل میشوند اثر هم تراز کنندی اب نام دارد
* اثر هم تراز کنندگی برای باز های قوی نیز رخ میدهد
* فقط اسید و باز قوی اثر هم تراز کنندگی دارند

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395
 نکات مربوط به مدل ارنیوس:

*اسید :ترکیبی که در اب H+ ازاد کند

* باز :ترکیبی که در اب OH_ازاد کند

*از دیدگاه ارنیوس
نافزات واکسید های نافلزی در انحلال در اب تولید اسید( اکسیژن دار)میکنند
N2O5 +H2O------>2HNO3
نکته:N2O5 یک جامد بی رنگ است که تصعید میشود

فلزات و اکسید نافلزات در اب تولید باز میکند
K +H2O------->KOH+ H+
نکته:انحلال هیدروکسی فلزی در اب فرایند فیزیکی است

 انحلال امونیاک در اب تولید باز میکند
نکته:این فرایند با احلال فیزیکی همراه است
نکته مهم:این واکنش با دیدگاه ارنیوس توجیح نمیشود
NH3(g)+HCL(g)---->NH4CL(s)

تذکر:با اینکه مدل ارنیوس فقط در فاز محلول کاربرد دارد اما امروزه در صنعت پرکاربرد تر است

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*اگر بجای هیدروژنهای یک اسید ، فلز قرار گیرد به ترکیب حاصل نمک گفته می شود . نمکها ترکیبات یونی میباشند ، ولی نمی توان گفت تمام ترکیبات یونی نمک هستند ، زیرا بازها ( هیدروکسید فلزات ) و اکسید فلزات ، ترکیب یونی هستند ولی نمک نمی باشند . البته ترکیبات یون آمونیم هم نمک می باشند . زیرا یون آمونیم کاتیون چند اتمی بوده و می تواند تشکیل نمک بدهد .

 مانند : NaBr,K2SO4,NaHCO3,NH4Cl,LiNO3,NH4NO3

*نمکها همگی ترکیب یونی هستند که از یونهای مثبت و منفی تشکیل شده اند  ولی از نظر بار الکتریکی  ، ترکیباتی خنثی میباشند .

*واکنش هایی که میتوانند ، تشکیل نمک بدهند  ، عبارتند از  :

1- واکنش بین اسید و باز

2- واکنش فلزات با اسید

3- واکنش فلز با نافلز

4- واکنش فلز با محلول نمک فلز دیگر

5- واکنش هالوژنها با محلول هالوژن پایین تر از خودش

تالیف استاد ارزومند
نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

* مدل لوری برونستد:
اسید دهندهH+ و باز گیرنده H+
*در واکنش اسید و باز قوی هر ترکیب فقط یک نقش خواهد داشت و لی در اسید و باز ضعیف دو نقش
* واکنش سدیم با اب سریع تر از واکنش ان با الکل هاست
هرچقدر ممانعت فضایی الکل بیشتر باشد واکنش سریع تر انجام میشود
* در ترکیبات اسیدی چون چگالی بار مثبت یون هیدرونیوم زیاد است وجود خارجی ندارد و سریع وارد ترکیب میشود

* در مدل لویس
اسید ترکیبی دارای اوربیتال خالی و باز ساختاری دارای جفت غیر پیوندی
* امونیاک جز بازهای ضعیف است که در حالت گازی بصورت  NH3  و در حالت محلول بصورت  NH4OH میباشد

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395


در مقایسه خواص ترکیب های یونی و مولکولی باید به موارد زیر توجه نمود:

1- اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستنددر حالی که اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستد.

2- نقطه ذوب و جوش ترکیبات یونی از ترکیبات مولکولی خیلی بیشتر است.

3- ترکیبات یونی در حات مذاب یا محلول در آب رسانای الکتریکی هستد در صورتی که ترکیبات مولکولی و به طور کلی کوالانسی در هیچ حالتی رسانای جریان برق نیستند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*ظرفیت گرمایی آب در حالتهای فیزیکی مختلف باهم برابر نبوده و بصورت زیر است:
آب مایع > یخ > بخار آب

-آب  = 4.184
-یخ = 2.076
-بخار آب = 2.043

*این مقایسه نشان می دهد که دمای بخار آب در مقایسه با آب مایع و یخ آسان تر و با انرژی کمتری بالا می رود. پایین بودن ظرفیت گرمایی آب در حالت بخار را می توان بدین طریق توجیه کرد که آب در حالت بخار پیوند بین مولکولی ندارد و تمام گرمای داده شده صرف بالا رفتن انرژی جنبشی مولکولهای جدا از هم می شود.

*تفاوت ظرفیت گرمایی در حالت مایع و یخ را نیز می توان به تعداد پیوند هیدروژنی در هر دو حالت نسبت داد. در حالت مایع هر مولکول آب با دو پیوند به مولکولهای مجاور متصل می شود در حالیکه این تعداد در یخ، 4 تا پیوند است.

*همچنین مولکولهای آب در حالت جامد فقط حرکت ارتعاشی دارند و حرکت انتقالی ندارند و این کمک می کند گرمای داده شده را بین خودشان براحتی انتقال بدهند اما در حالت مایع مولکولهای آب علاوه بر حرکت ارتعاشی، حرکت انتقالی نیز دارند و مقداری از گرمای داده شده صرف حرکت انتقالی نیز می شود و دمای آن دیر بالا می رود.

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*گرما مسیری (راهی) برای انتقال انرژی است. انرژی می تواند بصورت نور، صوتی، گرمایی و شیمیایی و ... ظاهر شود

*وقتی جسم سردی در کنار یک جسم گرم قرار میگیرد اختلاف دمای بین آن دو باعث انتقال (شارش) انرژی گرمایی بین دو جسم می شود.

*تنوع و تعداد حرکت های نامنظم در مواد یکسان نیست و به حالت فیزیکی، نوع و تعداد اتمهای سازنده هر واحد از ماده بستگی دارد.

*انرژی گرمایی یک ماده به دما و مقدار آن بستگی دارد. برای مثال ممکن است دمای یک جسم بسیار بالا باشد اما انرژی گرمایی آن بسیار کم. یا اینکه دمای آن پایین ولی انرژی گرمایی آن زیاد باشد.

*بعنوان مثال یک قطره آب جوش دمای بالایی دارد اما مجموع انرژی جنبشی ذره ها در نتیجه انرژی گرمایی آن کم است در حالیکه یک پارچ آب 20 درجه دمای پایینی دارد اما مجموع انرژی جنشی  و در نتیجه انرژی گرمایی آن بیشتر است.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395


( کل صفحات : 11 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است