ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب زیست شناسی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
تمام انعکاس های نخاعی سریع اند اما تمام انعکاس های سریع نخاعی نیستند
انعکاس های مغزی از انعکاس های نخاعی کندترند
انعکاسهای نخاعی مخصوص مهره داران هستند
تمام فعالیتهای آگاهانه توسط نورون های دستگاه پیکری انجام میشود اما تمام فعالیتهای دستگاه عصبی پیکری آگاهانه نیست مانند انعکاس ها
تحریک نورون حسی جلوی ران سیناپس نیست،چون در سیناپس سلول پیش سیناپسی باید نورون باشد در حالی که در اینجا زردپی است

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 8 بهمن 1395
دستگاه عصبی محیطی شامل ۳۱ جفت عصب نخاعی و ۱۲ جفت عصب مغزی است.این دستگاه شامل دودستگاه عصبی پیکری و خودمختار است.نورونهای حرکتی که تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارند،دستگاه عصبی پیکری را تشکیل میدهند.البته در این دستگاه اعمالی نظیر انعکاس های نخاعی غیر ارادی انجام میشوند.انعکاس های نخاعی بسیار سریع اند چون در انجام آنها اغلب نخاع دخیل است و مغز نقشی ندارد.در انعکاس زردپی زیر زانو،ضربه وارده به زردپی به نورون حسی ماهیچه جلوی ران به صورت سیناپس منتقل میشود،سپس این پیام به نخاع منتقل میشود و بعد از آن به وسیله نورون حرکتی به ماهیچه جلوی ران میرسد و باعث انقباض آن میشود.نورون حسی اول همچنین با یک نورون رابط در نخاع سیناپس برقرار کرده و باعث مهار کردن نورون ماهیچه پشت ران میشود.در نتیجه ماهیچه پشت ران در حالت استراحت قرار میگیرد

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 8 بهمن 1395

*کلم بروکسل ، کلم بروکلی ، کلم گل و کلم برگ  همه گیاهانی هستند که طی زادگیری انتخابی ، انتخاب مصنوعی جهت دار از گیاه   کلم  براسیکااولراسه حاصل  شدند
*گیاه کلم بروکلی  قطعا فاقد جدایی گامتی با گیاه کلم گل است   هردو متعلق به یک گونه اند
*ژنوم هسته ای گیاه براسیکااولراسه  و کلم برگ تعداد کروموزوم های مشابهی دارند در افراد یک گونه ، تعداد کروموزوم ژنوم هسته ای به طور معمول مشابه است
*اندازه ساقه در گیاه براسیکااولراسه یک صفت پیوسته یا کمی  است

نوع مطلب : تقویتی تبریز، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 5 بهمن 1395
*در همه ی مهره دارانی که حفره ی گلویی می تواند به آبشش تبدیل شود  :

شامل :  ماهی و نوزاد دوزیستان ( دوزیستان نابالغ )  حفره ی گلویی به آبشش تبدیل می شود .

1-در مهره ها ، سخت ترین بافت پیوندی مشاهده نمی شود   ماهیان غضروفی فاقد سخت ترین بافت پیوندی ( استخوان ) در مهره ها هستند


2-باله های سینه ای در ماهیان در تغییر سرعت و تغییر  جهت حرکت شرکت دارند

3-ماده ی زاید نیتروژن دار دفعی ( اوره ) به صورت ماده ی مالی دفع می گردد  
نوع مطلب : تقویتی تبریز، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

دوشنبه 4 بهمن 1395
*از نوعی جاندار ساده برای تکثیر آن استفاده شد  از باکتری

*آنزیم های همانند سازی کننده ، ژن خارجی را همراه با توالی های کروموزوم کمکی ، کلون کردند

*در مرحله چهارم ، ژنی از کروموزوم کمکی توسط انزیم RNAپلیمراز رونویسی  شد    مرحله ی چهارم غربال کردن است که طی آن از روی ژن مقاومت نسبت به انتی بیوتیک رونویسی صورت می گیرد

*در مرحله ی استخراج ژن ، DNA ی انسولینی همانند   DNAی پلازمیدی  از منافذ ژل  عبور می کند  اما سرعت عبور آن ها متفاوت است

نوع مطلب : زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

دوشنبه 4 بهمن 1395در ژل انگشت نگاری DNAی انسان سلول بالغ  دارای انزیم انیدرازکربنیک در غشای خود مناسب  نیست  در ژل انگشت نگاری DNA ی انسان ، سلول هایی که دارای هسته و DNA  هستند ، سلول های مناسبی اند ، در حالی که گلبول های قرمز بالغ که در غشای خود آنزیم انیدرازکربنیک دارند ، هسته و DNAی هسته ای وجود ندارد .

نوع مطلب : تقویتی تبریز، زیست شناسی، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395
*در یک جمعیت با افزایش مردان نسبت به زنان ، فراوانی بیماران مبتلا به هموفیلی افزایش می یابد   در بیماری های وابسته به  Xمغلوب نظیر هموفیلی مردان با دریافت تنها یک کروموزوم Xمعیوب ، بیماری را نشان می دهند ، در حالی که زنان باید هر دو کروموزوم X  بیمار را دریافت کنند ، در نتیجه با افزایش تعداد مردان نسبت به زنان ، فراوانی بیماران مبتلا به هموفیلی افزایش می یابد  

*در یک جمعیت  ، با افزایش زنان نسبت به مردان ، فراوانی بیماران مبتلا به هانتینگتون تاثیر گزار نیست

*هانتینگتون بیماری با وراثت اتوزومی غالب است ، جنسیت در بروز افزایش بیماری تاثیر گذار نیست

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395
در مورد جاندارانی که دارای بیش از دودوراهی  همانند سازی برای هر مولکول DNAی خود هستند............

1-هر بیان ژنی با افزایش  غلظت یون فسفات در سلول همراه است  ↔️ نوکلئوتیدهای آزاد در سلول  3 فسفاته هستند . زمانی که برای فرایند همانند سازی و رونویسی به کار گرفته می شوند  2  عدد از گروه های خود را از دست داده و به صورت تک فسفاته وارد  زنجیره می شوند

2-برای  هر ژن ساختاری ، یک بخش تنظیمی وجود دارد 
↔️ هر ژن یوکاریوتی دارای یک راه انداز می باشد

3-دمای هوا و  PH محیط قادر به تغییر و تنظیم بیان ژن در  آن ها است  ➿ توجه کنید که در مورد رنگ موهای روباه قطبی و رنگ  گل گیاه ادریسی صادق است .

4-فرصت تنظیم بیان ژن بین مراحل رونویسی و ترجمه زیاد است   در سلول های یوکاریوتی ، به دلیل وجود غشای هسته ، پدیده ی رونویسی از پدیده ی  ترجمه جداست و در نتیجه فرصت بیش تری برای تنظیم بیان ژن وجود دارد

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

در نوعی ژن پروتیین ساز جهش نقطه ای نوع اول همانند جهش نقطه ای نوع دوم ، همواره سبب  تغییر  مولکول حاصل از اولین قدم پروتیین سازی می شود 

در جهش تغییر چارچوب ترتیب  آمینوسیدهای پلی پپتید می تواند دستخوش تغییر شود 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395
در تنظیم بیان  ژن پروکاریوت ها، هر سدی که مانع حرکت آنزیم RNAپلی مراز برروی ژن  شود  همانند هر عاملی که سبب شناسایی راه انداز توسط RNAپلی مرازهای یوکاریوتی می شود دارای پیوند پپتیدی بوده و در سیتوپلاسم ساخته می شود . در پروکاریوت ها، مهار کننده مانع از حرکت انزیم  RNA پلی مراز  بر روی ژن می شود . در یوکاریوت ها شناسایی راه انداز به کمک عوامل رونویسی صورت می گیرد .مهار کننده و عوامل  رونویسی هر دو پروتئینی اند و دارای پیوند پپتیدی هستند . مهار کننده در  سیتوپلاسم سلول های پروکاریوتی و عوامل رونویسی  در سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی ساخته می شوند 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

* اولین نمونه های کلم بروکلی  از طریق دگرلقاحی صورت گرفت 

* تفکیک کروموزوم های والدین به هنگام میوز ، حتی بدون کراسنگ اور  هم می تواند باعث ایجاد تنوع شود .
نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*توالی افزاینده برخلاف راه انداز ، همواره از جایگاه آغاز رونویسی فاصله دارد 
*توالی افزاینده  همانند راه انداز در شروع رونویسی دخالت دارد 
*توالی افزاینده  همانند راه انداز رونویسی نمی شود 
*توالی افزاینده همانند راه انداز به پروتئین های مخصوصی به نام عوامل رونویسی متصل می شود 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*همه ی باکتری ها 
*گیاهان تریپلوئید ( n  فرد)
*قاطر
*برخی از آغازیان مانند اوگلنا ، تاژکداران چرخان و امیب 
*برخی از قارچ ها مانند دئوترومیست ها که شامل آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ، قارچ طعم دهنده به پنیر و قارچ لای انگشتان پا می باشند .

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد


-با افزودن ستاره دریایی به محیط صدف های پهن رو میخورن پس تعداد صدف ها کاهش رقابت کاهش اما تنوع افزایش پیدا میکنه و با حذف ستاره دریایی برعکس اون اتفاقات میوفت
نکته:طبق آزمایش پاین ،وجود ستاره دریایی  باعث شکار بیشتر صدف های باریک می شود،در نتیجه رقابت بین گونه های شکار ستاره دریایی کاهش یافته و تنوع گونه های شکار افزایش می یابد.

حذف ستاره دریایی↔️ کاهش تنوع
حضور ستاره دریایی↔️ افزایش تنوع،کاهش رقابت

 بچه ها رابطه های صیادی دیگه رو هم توی ذهنتون مرور کنین ،طبق متن کتاب در کل صیادی رقابت رو کاهش میده

ازمایش تیلمن:با افزایش تنوع گیاهی جذب نیترات و تولید کنندگی و مقاومت در برابر شرایط سختی محیطی بیشتر میشه
نتیجه پژوهش های تیلمن: افزایش تنوع گیاهان موجب افزایش پایداری زیستگاهها و اجتماعات زیستی می شود.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

-کمبود پروتئین⬅️کاهش غلظت و فشار اسمزی خون⬅️کاهش بازجذب⬅️افزایش تراوش⬅️افزایش حجم ادرار
-در افراد دیابتی ب علت قند خون زیاد همه ی گلوکز بازجذب نمیشود⬅️در ادرار گلوکز دیده میشود
-تنها قسمتی ک سبب کاهش میزان اسیدی خون میشود لوله ی خمیده نزدیک و دور(تراوش و ترشحH+)
-تنگ شدن سرخرگ اوران ⬅️کاهش فشار خون در بقیه ی مسیر⬅️کاهش تراوش⬅️افزایش بازجذب
-تنگ شدن سرخرگ وابران⬅️افزایش فشار در گلومرول و کاهش فشار در شبکه ی دوم⬅️افزایش تراوش و افزایش بازجذب

-مواد دفعی گیاهان:
آب:مایع:روزنه آبی
- گاز:روزنه هوایی،کوتیکول،عدسک
اکسیژن:روزنه هوایی
کربن دی اکسید:روزنه هوایی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic