ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب زیست شناسی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
*تنفس نوری در گیاهان  C4  بر خلاف گیاهان  C3  به ندرت انجام می شود 

*تنفس نوری در کلروپلاست آغاز و در میتوکندری پایان می یابد 

*تنفس نوری با عملکرد آنزیمی شروع می شود که طی هر نوع واکنش خود ریبولوزبیس فسفات را مصرف می نماید   : تنفس نوری با فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو آغاز می شود.ریبولوز بیس فسفات ، چه در واکنش اکسیژنازی و چه در واکنش کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو ، پیش ماده ی این آنزیم است 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

سه شنبه 10 اسفند 1395

*نیشکر و ذرت
*جذب : فقط روز
*روزنه هوایی : شب بسته /روز : باز
*کارایی فتوسنتز : بالا
*تنفس نوری : ندارند
*تثبیت CO2: دو مرحله ای؛  فقط روزنوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395

*کاج
*جذب CO2: فقط روز
*روزنه هوایی : شب بسته /روز باز
*کارایی فتوسنتز: متوسط
*تنفس نوری:دارند
*تثبیت CO2: یک مرحله ای فقط روز
*مراحل تثبیت : CO2در چرخه کالوین به صورت C3 تثبیت می شود
نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395

*کاکتوس و گل ناز 
*جذب CO2 فقط شب 
*روزنه هوایی : شب باز /روزبسته
*کارایی فتوسنتز : کم 
*تنفس نوری: ندارند
*تثبیت CO2: دو مرحله ای در روز و شب 
*مرحله اول در واکوئل به صورت اسید 4کربنه
*مرحله دوم در کلروپلاست به صورت قند 3کربنه
نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 6 اسفند 1395
*هر رفتار غریزی ، بر طبق دستورالعمل های وراثتی خاصی انجام می گیرد .

*رفتار غریزی کوکو سبب کاهش بقای گونه ی میزبان می شود :⬅️  در رفتار غریزی کوکو به دلیل بیرون انداختن تخم های پرنده ی میزبان ، بقای گونه ی میزبان کاهش می یابد 

*هر رفتار ثابت فقط با یک نوع محرک نشانه انجام می شود . بنابراین تغییر محرک نشانه باعث عدم انجام الگوی عمل ثابت  می شود .

*علت وجود یک رفتار ، به تکامل آن مربوط می شود 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 1 اسفند 1395
-در الگویی نمایی همانند الگوی لجیستیک به تنوع افراد توجهی نمی شود

-در الگوی نمایی همانند الگوی لجیستیک ، رشد جمعیت پیوسته می باشد 

-در الگوی مشکل نامحدود بودن غذا وجود دارد امادر الگوی لجیستیک  ، با در نظر گرفتن پارامتری به اسم گنجایش محیط ، آن را محدود کرده است .

-در الگوی لجیستیک همانند الگوی نمایی برهم کنش گونه ها در نظر گرفته نمی شود 

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 30 بهمن 1395
سه شنبه 26 بهمن 1395
شنبه 23 بهمن 1395
1- جمعیت های فرصت طلب هستند و بیش ترین انرژی  خود را صرف تولید مثل می کنند

2- فراوان ترین و متنوع ترین گروه های جانوری

3- اولین تخم گذاران در خشکی

4- اولین جانورانی که بال داشتند

5- زنبور عسل ماده از طریق بکرزایی زنبور عسل نر هاپلوئید تولید می کند

6- تبادل دستگاه تنفسی مستقل از گردش خون

7- گردش خون باز

8-  بدون دخالت مویرگ 

9- دارای همولنف

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، زیست شناسی، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 16 بهمن 1395


فصل 7 سال سوم
زیست شناسی 2
میوز
برای دانلود کلیک کنید

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

جمعه 15 بهمن 1395
-شارش :در جمعیت مبدا کاهنده و در جمعیت مقصد افزاینده
-رانش : معمولا کاهنده
-انتخاب پایدار کننده : معمولا کاهنده
-انتخاب گسلنده : افزاینده
-نوترکیبی و کراسینگ اور : افزاینده
-برتری افراد ناخالص : افزاینده
-انتخاب وابسته به فراوانی : افزاینده
-درون آمیزی : کاهنده
-آمیزش ناهمسان پسندانه : افزاینده
-تراکم کم برای تولید مثل جنسی : کاهنده

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست شناسی، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، کلاس کنکور تبریز، جزوه زیست شناسی، 
لینک های مرتبط :

جمعه 15 بهمن 1395
*فرایند تقسیم میوز در جانوران به منظور تولید گامت و در گیاهان به منظور تولید هاگ انجام می‌شود.

*در مرحله‌ی سنتز، همانندسازی DNA انجام می‌شود و كروموزوم‌ها مضاعف می‌شوند.

*در پروفاز میوز1 تتراد تشكیل می‌شود، هر دو كروموزوم همتا كه هر كدام دو كروماتیدی هستند از طول در كنار هم قرار می‌گیرند و ساختاری چهار كروماتیدی را تشكیل می‌دهند كه تتراد نام دارد.

*تعداد تترادها در هر سلول، نصف تعداد كروموزوم‌ها است.

*در متافاز میوز1، تترادها در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند.

*در آنافاز میوز1 كروموزوم‌های همتا و در آنافاز میوز2 كروماتیدهای خواهری كه از محل سانترومر به رشته‌های دوك متصل هستند، از هم جدا می‌شوند و به سمت قطب‌های سلول حركت می‌كنند.

*در تلوفاز میوز1، هر سلول n كروموزومی و هر كروموزوم دو كروماتیدی است.

*در تلوفاز میوز2، هر سلول n كروموزومی و هر كروموزوم تك كروماتیدی است.

*در فرایند اسپرم‌زایی هر سلول اولیه (زاینده) ابتدا به اسپرم نابالغ، اسپرم تمایز نیافته و در نهایت به اسپرم تبدیل می‌شود.

*در فرایند تخمك‌زایی هر سلول اولیه (زاینده) ابتدا تقسیم می‌شود. یكی از سلول‌های حاصل از تقسیم به تخمك نابالغ تبدیل می‌شود. تخمك نابالغ دومین تقسیم میوزی را انجام می‌دهد. یكی از سلول‌های حاصل تبدیل به تخمك تمایز نیافته می شود كه در نهایت به تخمك نمو می‌یابد. سایر سلول‌های حاصل از دو مرحله‌ی تقسیم میوز گویچه‌ی قطبی نام دارند و از بین می‌روند.

*تعداد كروموزوم‌ها و مولكول‌های DNA در نخستین گویچه‌ی قطبی با اسپرم نابالغ برابر است.

*در اسپرم‌زایی چهار سلول یك اندازه و فعال حاصل می‌شمد. در تخمك‌زایی از چهار سلول یك سلول با سیتوپلاسم زیاد به نام تخمك و سه سلول گویچه‌ی قطبی با سیتوپلاسم بسیار كم حاصل می‌شوند. تفاوت در اندازه، به خاطر نقش تغذیه‌ای تخمك است.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 بهمن 1395
*در نورون حرکتی سرعت رسیدن پیام کمتر از سرعت دور شدن پیام از جسم سلولیست(بدلیل وجود میلین )

*جسم سلولی نورون حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد

*جسم سلولی نورون حسی در دستگاه عصبی پیکری قرار دارد

*هیچگاه سدیم داخل بیشتر از سدیم خارج و هیچگاه پتاسیم داخل بیشتر از پتاسیم خارج نمیشود

*بازگشت ب حالت ارامش بدلیل فعالیت کانال دریچه دار پتاسیمیست نه پمپ سدیم پتاسیم(اصلا فعالیت شدید پمپ سدیم پتاسیم جز پتانسیل عمل محسوب نمیشه)

3نوع نورون و دو نوع تار داریم

*تارهای خارج شده از نخاع اگر ب سمت ماهیچه های اسکلتی برود مربوط ب دستگاه عصبی پیکری و اگر ب ماهیچه قلبی و غده ها برود مربوط ب خودمختار است

*مغز بر خلاف نخاع دارای عصب های حسیست

*هر بخش ک تو حافظه دخالت داره در یادگیری هم دخالت داره ولی هر بخشی ک تو یادگیری دخالت داره تو حافظه دخالت نداره

3عامل در تنظیم خونرسانی ب بافت ها:سرخرگ های کوچک،ضربان قلب،و قطر رگ ک تحت کنترل هیپوتالاموس و بصل النخاع هستن

*انعکاس های نخاعی اغلب بدون دخالت مغز انجام میشوند.. .استثنا↩️تخلیه ی مثانه
*هر جانوری ك دارای طناب عصبی شكمیست الزاما حشره نیست↩️كرم خاكی

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395
*در پایان میوز در جانور جنس نر، از یك سلول n2 كروموزومی، چهار سلول n كروموزومی حاصل می‌شود. سلول‌ها از نظر عدد كروموزومی مشابه هستند ولی از نظر اطلاعات ژنتیكی دو به دو مشابه هستند. بنابراین در هر بار میوز، دو نوع گامت (سلول جنسی) حاصل می‌شود. (در صورت عدم وقوع كراسینگ‌اور)

*كاریوتیپ تصویری از كروموزوم‌های در حال تقسیم است كه بر اساس اندازه و شكل ردیف شده‌اند.

*پدیده‌ی با هم ماندن كروموزوم‌ها به دلیل اختلال در مرحله‌ی آنافاز اتفاق می‌افتد.

*بالا بودن سن مادر یكی از دلایل بروز نشانگان داون است. چون پروفاز میوز 1 تخمك در دوره‌ی جنینی انجام می‌شود و ادامه‌ی تقسیم پس از بلوغ جنسی كامل می‌شود. هر چه سن زن افزایش می‌یابد مجموعه آسیب‌هایی كه ممكن است به DNAی تخمك آن‌ها وارد شود افزایش می‌یابد.

*تقسیم دوتایی نوعی تولید مثل غیر جنسی است كه در پوكاریوت‌ها انجام می‌شود.

*تولید مثل غیر جنسی به روش میتوز در یوكاریوت های تك سلولی مانند آمیب انجام می‌شود.

*قطعه قطعه شدن نوعی از تولیدمثل غیر جنسی است كه در انواعی از جلبك ها مانند اسپیروژیر انجام می‌شود. اسپیروژیر در شرایط نامساعد محیطی، تولیدمثل جنسی را ترجیح می‌دهد.

*جوانه زدن نوعی تولید مثل غیر جنسی است كه در مخمرها (قارچ‌های تك سلولی) و هیدر (جانور پرسلولی) انجام می‌شود.

*هیدر علاوه بر جوانه زدن، تولید مثل جنسی نیز دارد.

*در جانداران پرسلولی فردی كه حاصل تولید مثل غیر جنسی است یك كلون است. كلون جانداری است كه از نظر ژنتیكی كاملا مشابه والد خود باشد.

*بكرزایی شكلی ویژه از تولید مثل جنسی است كه در آن فرد از تخمك لقاح نیافته به وجود می‌آید.

*جاندارانی كه ازطریق بكرزایی تولیدمثل می كنند عبارتند از قاصدك‌ها، بعضی از ماهی‌ها، سوسمارها، قورباغه‌ها و زنبور عسل ماده (ملكه) كه از طریق بكرزایی زنبور نر تولید می‌كند.

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395
این دستگاه عملکرد هایی مانند تنظیم فعالیت ماهیچه های صاف و قلبی و ترشح هورمونها را که آگاهانه نیستند،تحت کنترل دارد.اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک دو قسمت دستگاه عصبی خودمختار هستند که معمولا بر خلاف یکدیگر عمل میکنند.اعصاب پاراسمپاتیک در جهت ایجاد آرامش عمل میکنند بدین معنا که ضربان قلب و تنفس را کند کرده و باعث شروع فعالیتهای گوارشی میشوند.بخش سمپاتیک در زمان هیجان بر پاراسمپاتیک غلبه دارد و باعث آماده باش بودن بدن میشود.
تمام اعمال دستگاه خود مختار غیر ارادی است. اما هر عمل غیر ارادی مربوط به دستگاه خودمختار نیست مانند انعکاس ها
انعکاس ها لازمه حیات میباشند و باعث افزایش ایمنی میشود
لب های بویایی ماهی ها در مقایسه با انسان بزرگتر است چون مخلوط شدن محرک های بویایی در مایعات سخت تر و کمتر از گازهاست،بنابراین ماهی ها به حس بویایی قویتری نیاز دارند
درخت زندگی در مخچه دیده میشود

نوع مطلب : جزوه زیست شناسی، کلاس کنکور تبریز، زیست شناسی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست شناسی تبریز، تقویتی زیست شناسی تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic