تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب تقویتی زیست تبریز
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

* اولین نمونه های کلم بروکلی  از طریق دگرلقاحی صورت گرفت 

* تفکیک کروموزوم های والدین به هنگام میوز ، حتی بدون کراسنگ اور  هم می تواند باعث ایجاد تنوع شود .
نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*توالی افزاینده برخلاف راه انداز ، همواره از جایگاه آغاز رونویسی فاصله دارد 
*توالی افزاینده  همانند راه انداز در شروع رونویسی دخالت دارد 
*توالی افزاینده  همانند راه انداز رونویسی نمی شود 
*توالی افزاینده همانند راه انداز به پروتئین های مخصوصی به نام عوامل رونویسی متصل می شود 

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*همه ی باکتری ها 
*گیاهان تریپلوئید ( n  فرد)
*قاطر
*برخی از آغازیان مانند اوگلنا ، تاژکداران چرخان و امیب 
*برخی از قارچ ها مانند دئوترومیست ها که شامل آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ، قارچ طعم دهنده به پنیر و قارچ لای انگشتان پا می باشند .

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد


-با افزودن ستاره دریایی به محیط صدف های پهن رو میخورن پس تعداد صدف ها کاهش رقابت کاهش اما تنوع افزایش پیدا میکنه و با حذف ستاره دریایی برعکس اون اتفاقات میوفت
نکته:طبق آزمایش پاین ،وجود ستاره دریایی  باعث شکار بیشتر صدف های باریک می شود،در نتیجه رقابت بین گونه های شکار ستاره دریایی کاهش یافته و تنوع گونه های شکار افزایش می یابد.

حذف ستاره دریایی↔️ کاهش تنوع
حضور ستاره دریایی↔️ افزایش تنوع،کاهش رقابت

 بچه ها رابطه های صیادی دیگه رو هم توی ذهنتون مرور کنین ،طبق متن کتاب در کل صیادی رقابت رو کاهش میده

ازمایش تیلمن:با افزایش تنوع گیاهی جذب نیترات و تولید کنندگی و مقاومت در برابر شرایط سختی محیطی بیشتر میشه
نتیجه پژوهش های تیلمن: افزایش تنوع گیاهان موجب افزایش پایداری زیستگاهها و اجتماعات زیستی می شود.

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

-کمبود پروتئین⬅️کاهش غلظت و فشار اسمزی خون⬅️کاهش بازجذب⬅️افزایش تراوش⬅️افزایش حجم ادرار
-در افراد دیابتی ب علت قند خون زیاد همه ی گلوکز بازجذب نمیشود⬅️در ادرار گلوکز دیده میشود
-تنها قسمتی ک سبب کاهش میزان اسیدی خون میشود لوله ی خمیده نزدیک و دور(تراوش و ترشحH+)
-تنگ شدن سرخرگ اوران ⬅️کاهش فشار خون در بقیه ی مسیر⬅️کاهش تراوش⬅️افزایش بازجذب
-تنگ شدن سرخرگ وابران⬅️افزایش فشار در گلومرول و کاهش فشار در شبکه ی دوم⬅️افزایش تراوش و افزایش بازجذب

-مواد دفعی گیاهان:
آب:مایع:روزنه آبی
- گاز:روزنه هوایی،کوتیکول،عدسک
اکسیژن:روزنه هوایی
کربن دی اکسید:روزنه هوایی

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

*بیشتر مواد نیتروژن دار محصول سوختن آمینو اسید هاست⬅️برخی آمینو اسید ها:
متیونین،تیروزین،فنیل آلانین،سیستئین،آرژنین،لوسین و ...
*آمونیاک ماده ی معدنی است ولی اوره و اوریک اسید آلی(مخصوص سوالات دام دار)
*اوریک اسید مشابه باز های پورینی است(A،G)
*کوسه ماهی ها بسیاری لقاح خارجی و یک نوع آن لقاح داخلی دارند و میتوانند اوره دفع کنند

*ترکیباتی ک ماده زائد نیتروژن دار تولید میکنند:
فاکتور داخلی معده،کازئین،میکروتوبول،آدنین،کراتین،لیپاز

*مواد شیمیایی در کبد(شبکه آندوپلاسمی ص)⬅️مواد محلول در آب⬅️دفع از طریق ادرار
*کلیه ی سمت راست پایین (بدلیل فشار کبد)
*ورود مواد از پلاسما ب کپسول بومن⬅️عبور از سنگفرشی ساده گلومرول+سنگفرشی ساده کپسول بومن
*اپی نفرین و نوراپی نفرین با افزایش فشار خون باعث افزایش تراوش
*افزایش هماتوکریت،افزایش پروتئین ها⬅️افزایش فشار اسمزی⬅️کاهش تراوش

*فشار خون سرخرگ وابران کمتر از سرخرگ اوران(بدلیل خروج مواد هنگام تراوش)
*فشار اسمزی وابران بیشتر از اوران(چون پلاسما ترشح و پروتئین و گلبول ها موندند)

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست دهم، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

*با افزایش سطح بدن کرم خاکی هنگام حرکت⬅️افزایش سطح تنفسی
*همه ی مهره داران در دوران جنینی 4جوانه حرکتی دارند⬅️بعضی وستیجیال 
*هیراکوتریوم⬅️مریکیپوس⬅️اکوئوس(فقط اکوئوس سم داره،بقیه انگشت داشتن)
*در پای اسب در کل 7ماهیچه در ارتباط با استخوان ها هستند


*ماهی :حرکت دم ب سمت چپ⬅️انقباض ماهیچه سمت چپ
*پرنده:بازو پر دارد ولی پر پروازی ندارد
*پنگوئن:مچ و کف هم دارد
*مورچه:6پا⬅️12ماهیچه

*کراتین:پروتئین ساختاری در پوست و مو
*کراتینین:در بدن تولید و از کلیه ها دفع میشود⬅️فراورده زائد متابولیسم در سلول های عضلانی مخطط
*کوتین:پلیمری از اسید های چرب طویل ک سطح گیاهان را میپوشاند و پوستک را ایجاد میکند
*كیتین:اسكلت خارجی تمام حشرات
*کینین:داروی درمان مالاریا

*انقباض ماهیچه های حلقوی کرم⬅️طولانی شدن بدن⬅️رانده شدن ب سمت جلو
*انقباض عضلات طولی کرم⬅️کوتاه شدن بدن⬅️کشیده شدن باقی بدن
*بال پرنده شامل 8استخوان:بازو،زند زبرین،زیرین و5استخوان در پنجه

تالیف استاد آرزومند

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 2 بهمن 1395

*جهش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر ناچیز
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر ناچیز
-اثر بر تنوع : مهمترین عامل افزایش تنوع

*شارش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییر
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب در جمعیت پذیرنده افزایش و در جمعیت دهنده کاهش

*رانش
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات غیر قابل پیشبینی
-اثر بر فراوانی الل ها : تغییر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش

*انتخاب طبیعی 
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : تغییرات قابل پیشبینی(افزایش و کاهش ناسازگار)
-اثر بر فراوانی الل ها : افزایش مفید و کاهش مضر
-اثر بر تنوع : اغلب کاهش + در حالت متوازن کننده حفظ میشود + در انتخاب گسلنده افزایش میابد

*درون امیزی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*خودلقاحی
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش همسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : افزایش خالص و کاهش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : کاهش

*امیزش ناهمسان پسندانه
-اثر بر فراوانی ژنوتیپ : کاهش خالص و افزایش ناخالص
-اثر بر فراوانی الل ها : بی اثر 
-اثر بر تنوع : افزایش

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست، تقویتی تبریز، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395
*زمانی دانه ی گرده هاپلوئید(n) روی کلاله دیپلوئید(2n) نفوذ می کند که الل دانه گرده در کلاله وجود نداشته باشد.
مثال:
ژنوتیپ والد نر(پرچم): A1A3, دانه های گرده حاصل:A1 و A3 هستند،اگر فرض کنیم ژنوتیپ کلاله هم A2A3 باشد،ژنوتیپ های زیگوت عبارتند از:A1A2,A1A3
طبق مثال دیدیم که ژنوتیپ زیگوت(تخم) ممکن است ژنوتیپی مانند والد نر ایجاد کند اما مانند ژنوتیپ والد ماده خیر...
*در شبدر از آمیزش آنها،احتمال تشکیل یک یا ۳ نوع زیگوت در هیچ حالتی وجود ندارد،یا زیگوت تشکیل نمی شود یا ۲ نوع و یا ۴ نوع
*پوسته ی دانه،ژنوتیپی مانند ژنوتیپ والد ماده دارد.
*انواع ژنوتیپ های زیگوت ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)÷2
*انواع ژنوتیپ های آلبومن ژن خودناسازگار چند اللی:
n(n-1)
*عدم تشکیل لوله گرده توسط ژن خودناسازگار،ارتباطی به جدا ماندن خزانه ژنی ۲ گونه ندارد.
*در شبدر،در نیمی از سلولهای حاصل از لقاح،۲ الل یکسان دیده می شود.
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، زیست، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

1- ویتامین A
به ساخت و تقویت استخوان‌ها، دندان‌ها، بافت‌های نرم، پوست و غشاهای مخاطی کمک می‌کند. 

2- ویتامین B۲
این ویتامین به بالا رفتن انرژی و تقویت سیستم دفاعی کمک می‌کند

3- ویتامین B۶
به کاهش افسردگی، بیماری قلبی و از دست دادن حافظه کمک می‌کند

4- ویتامین B۷
غدد تعریق، مو و پوست را سالم نگه می‌دارد. 

5- ویتامین B۹
پیشگیری از بیماری قلبی، فشار خون بالا، آلزایمر، افسردگی

6- ویتامین B۱۲
پیشگیری از بیماری قلبی، از دست دادن حافظه و کم‌خونی

7-ویتامین C
ویتامین C که به تقویت‌کننده‌ی ایمنی معروف است

8- ویتامین D
در قوی نگه داشتن استخوان‌ها نقشی کلیدی دارد و  کاهش خطر ابتلا به سرطان 

9- ویتامین E
این ویتامین به پیشگیری از بیماری قلبی، آب مروارید کمک میکند

10-ویتامین K
این ویتامین خاص برای عملکرد ایمنی و انرژی

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست دهم، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


*جفت حاصل همکاری پرده ی کوریون از جنین و رحم از مادر است. لذا جفت دارای۲ بخش جنینی و بخش مادری است.
*ساختاری است كه از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند.
*خون مادر و خون جنین در محل جفت از رگها خارج نمی شوند و با هم مخلوط نمی شوند.
*مواد غذایی خون مادر از راه جفت و به خون جنین وارد می شوند.
*مواد غذایی بعد از انتشار و ورود به بخش جنینی جفت از طریق رگهای خونی بند ناف به جنین می رسند.
*گردش خون بخش مادری جفت قسمتی از گردش عمومی خون مادر است.
*سرخرگ های بخش مادری جفت خون روشن و سیاهرگ های آن خون تیره دارند.
*گردش خون بخش جنینی جفت قسمتی از گردش خون ششی جنین است.
*سرخرگ های بخش جنینی جفت خون تیره و سیاهرگها خون روشن دارند.
*شامل دو سرخرگ كه خون تیره را به جفت می آورند و یك سیاهرگ كه خون روشن را به سمت بدن رویان می برد.
*مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور كرده و به خون مادر می رسند.

نوع مطلب : جزوه زیست، زیست، کنکور، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


1- کاهنده ی PH خون
*دیابت شیرین (سوختن چربی ها)
*بیماری آلکاپتوتوریا(عدم تجزیه هموجنتیسیک) 
*تنفس بی هوازی(تولید اسید لاکتیک)
*فعالیت بخش برون ریز پانکراس (تولید بیکربنات)
*خوردن غذاهای جانوری (افزایش اسید امینه)
*فعالیت پروستات 
*فعالیت پیازی-میزراهی

1- افزاینده ی PH خون
*فعالیت سلول های كناری معده
*خوردن غذاهای گیاهی

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395


هورمونهای FSH و  LH که از هیپوفیز ترشح می شوند، در هر دو جنس نر و ماده بر فعالیتهای غده های جنسی (ترشح هورمون جنسی و گامت سازی) اثر می گذارند.

*اعمال FSH
-در مرد اثر بر لوله های اسپرم ساز و تحریک ساخته شدن اسپرم
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن

*اعمال LH 
-در مرد اثر بر سلولهای بینابینی بیضه و تحریک ترشح تستوسترون از این سلولها
-در زن اثر بر فولیکول و تحریک ترشح استروژن از آن (همراه با FSH ) + کامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ماده + پاره شدن فولیکول و تخمدان و آزاد شدن گامت ماده (تخمک گذاری) + تبدیل باقیمانده فولیکول به جسم زرد
+ اثر بر جسم زرد و تحریک ترشح استروژن و پروژسترون 

*بافت هدف هورمون FSH 
-در مردان لوله اسپرم ساز
-در زنان فولیکول 

*بافت هدف LH 
-در مردان سلولهای بینابینی بیضه
-در زنان هم فولیکول و هم جسم زرد است.

تالیف : استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


*سلول های اپیدرمی در گیاه که کوتین (نوعی موم) ترشح می کنند.
*سلول های کبدی و ماهیچه ای
*غده هایی که هورمون هایی از جنس استروئید ترشح می کنند
*سلول های فولیکول در زنان که هورمون استروئیدی استروژن را ترشح می کنند.
*جسم زرد در تخمدان زنان و سلول های بینابینی بیضه مردان، هورمون استروئیدی را ترشح می کنند.
*بخش قشری غده فوق کلیه (غده بادامی شکل) هورمون آلدسترون و کورتیزول را ترشح می کنند.

تالیف استاد آرزومند دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395
چهارشنبه 22 دی 1395


( کل صفحات : 9 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است