ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب كنكور شیمی تبریز
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

* قوی ترین اسید در محلول ابی یون هیدرونیوم  H3O+ است زیرا تمام اسیدهای قوی بطور کامل یونیده میشوند
* قوی ترین باز در محلول های ابی یون OH- است
* اثری که اب بر روی اسید میگذارد و تمام مولکول های اب بر اثر تفکیک به یون هیدرونیوم تبدیل میشوند اثر هم تراز کنندی اب نام دارد
* اثر هم تراز کنندگی برای باز های قوی نیز رخ میدهد
* فقط اسید و باز قوی اثر هم تراز کنندگی دارند

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395
 نکات مربوط به مدل ارنیوس:

*اسید :ترکیبی که در اب H+ ازاد کند

* باز :ترکیبی که در اب OH_ازاد کند

*از دیدگاه ارنیوس
نافزات واکسید های نافلزی در انحلال در اب تولید اسید( اکسیژن دار)میکنند
N2O5 +H2O------>2HNO3
نکته:N2O5 یک جامد بی رنگ است که تصعید میشود

فلزات و اکسید نافلزات در اب تولید باز میکند
K +H2O------->KOH+ H+
نکته:انحلال هیدروکسی فلزی در اب فرایند فیزیکی است

 انحلال امونیاک در اب تولید باز میکند
نکته:این فرایند با احلال فیزیکی همراه است
نکته مهم:این واکنش با دیدگاه ارنیوس توجیح نمیشود
NH3(g)+HCL(g)---->NH4CL(s)

تذکر:با اینکه مدل ارنیوس فقط در فاز محلول کاربرد دارد اما امروزه در صنعت پرکاربرد تر است

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395
*پیوندهای کوالانسی دو نوعند.

 1- پیوند کوالانسی معمولی : در این نوع پیوند دو اتم شرکت کننده هر کدام به تعداد مساوی الکترون در پیوند کوالانسی شرکت می دهند.

        A.   +   .B              A : B

2- پیوند داتیو : در این نوع پیوند یک اتم جفت الکترون پیوندی را در اختیار می گذارد و اتم دیگر با داشتن اوربیتال خالی لایه بیرونی جفت الکترون پیوندی را می پذیرد.

       A:   +         B                        A:  B

پس پیوند داتیو نوع خاصی از پیوند کوالانسی است. 

**تفاوت پیوند کوالانسی معمولی و پیوند داتیو : این دو نوع پیوند فقط در ماهیت تشکیل خود با یکدیگر متفاوتند و اگر پیوندها مشابه باشند، پس از تشکیل هیچ تفاوتی بین آنها از نظر طول پیوند و انرژی پیوند وجود ندارد. حتی پس از تشکیل نمی توان گفت کدام پیوند داتیو بوده است.

*شرط تشکیل پیوند داتیو : پیوند داتیو در حالتی تشکیل می شود که یک اتم ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) دارای حداقل یک جفت الکترون ناپیوندی در لایه بیرونی خود بوده و اتمی دیگر ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) حداقل یک اوربیتال خالی در لایه بیرونی خود داشته باشد

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*اگر بجای هیدروژنهای یک اسید ، فلز قرار گیرد به ترکیب حاصل نمک گفته می شود . نمکها ترکیبات یونی میباشند ، ولی نمی توان گفت تمام ترکیبات یونی نمک هستند ، زیرا بازها ( هیدروکسید فلزات ) و اکسید فلزات ، ترکیب یونی هستند ولی نمک نمی باشند . البته ترکیبات یون آمونیم هم نمک می باشند . زیرا یون آمونیم کاتیون چند اتمی بوده و می تواند تشکیل نمک بدهد .

 مانند : NaBr,K2SO4,NaHCO3,NH4Cl,LiNO3,NH4NO3

*نمکها همگی ترکیب یونی هستند که از یونهای مثبت و منفی تشکیل شده اند  ولی از نظر بار الکتریکی  ، ترکیباتی خنثی میباشند .

*واکنش هایی که میتوانند ، تشکیل نمک بدهند  ، عبارتند از  :

1- واکنش بین اسید و باز

2- واکنش فلزات با اسید

3- واکنش فلز با نافلز

4- واکنش فلز با محلول نمک فلز دیگر

5- واکنش هالوژنها با محلول هالوژن پایین تر از خودش

تالیف استاد ارزومند
نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

* مدل لوری برونستد:
اسید دهندهH+ و باز گیرنده H+
*در واکنش اسید و باز قوی هر ترکیب فقط یک نقش خواهد داشت و لی در اسید و باز ضعیف دو نقش
* واکنش سدیم با اب سریع تر از واکنش ان با الکل هاست
هرچقدر ممانعت فضایی الکل بیشتر باشد واکنش سریع تر انجام میشود
* در ترکیبات اسیدی چون چگالی بار مثبت یون هیدرونیوم زیاد است وجود خارجی ندارد و سریع وارد ترکیب میشود

* در مدل لویس
اسید ترکیبی دارای اوربیتال خالی و باز ساختاری دارای جفت غیر پیوندی
* امونیاک جز بازهای ضعیف است که در حالت گازی بصورت  NH3  و در حالت محلول بصورت  NH4OH میباشد

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395


در مقایسه خواص ترکیب های یونی و مولکولی باید به موارد زیر توجه نمود:

1- اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستنددر حالی که اجزای سازنده ترکیب های مولکولی جدا از هم هستد.

2- نقطه ذوب و جوش ترکیبات یونی از ترکیبات مولکولی خیلی بیشتر است.

3- ترکیبات یونی در حات مذاب یا محلول در آب رسانای الکتریکی هستد در صورتی که ترکیبات مولکولی و به طور کلی کوالانسی در هیچ حالتی رسانای جریان برق نیستند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*ظرفیت گرمایی آب در حالتهای فیزیکی مختلف باهم برابر نبوده و بصورت زیر است:
آب مایع > یخ > بخار آب

-آب  = 4.184
-یخ = 2.076
-بخار آب = 2.043

*این مقایسه نشان می دهد که دمای بخار آب در مقایسه با آب مایع و یخ آسان تر و با انرژی کمتری بالا می رود. پایین بودن ظرفیت گرمایی آب در حالت بخار را می توان بدین طریق توجیه کرد که آب در حالت بخار پیوند بین مولکولی ندارد و تمام گرمای داده شده صرف بالا رفتن انرژی جنبشی مولکولهای جدا از هم می شود.

*تفاوت ظرفیت گرمایی در حالت مایع و یخ را نیز می توان به تعداد پیوند هیدروژنی در هر دو حالت نسبت داد. در حالت مایع هر مولکول آب با دو پیوند به مولکولهای مجاور متصل می شود در حالیکه این تعداد در یخ، 4 تا پیوند است.

*همچنین مولکولهای آب در حالت جامد فقط حرکت ارتعاشی دارند و حرکت انتقالی ندارند و این کمک می کند گرمای داده شده را بین خودشان براحتی انتقال بدهند اما در حالت مایع مولکولهای آب علاوه بر حرکت ارتعاشی، حرکت انتقالی نیز دارند و مقداری از گرمای داده شده صرف حرکت انتقالی نیز می شود و دمای آن دیر بالا می رود.

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

*گرما مسیری (راهی) برای انتقال انرژی است. انرژی می تواند بصورت نور، صوتی، گرمایی و شیمیایی و ... ظاهر شود

*وقتی جسم سردی در کنار یک جسم گرم قرار میگیرد اختلاف دمای بین آن دو باعث انتقال (شارش) انرژی گرمایی بین دو جسم می شود.

*تنوع و تعداد حرکت های نامنظم در مواد یکسان نیست و به حالت فیزیکی، نوع و تعداد اتمهای سازنده هر واحد از ماده بستگی دارد.

*انرژی گرمایی یک ماده به دما و مقدار آن بستگی دارد. برای مثال ممکن است دمای یک جسم بسیار بالا باشد اما انرژی گرمایی آن بسیار کم. یا اینکه دمای آن پایین ولی انرژی گرمایی آن زیاد باشد.

*بعنوان مثال یک قطره آب جوش دمای بالایی دارد اما مجموع انرژی جنبشی ذره ها در نتیجه انرژی گرمایی آن کم است در حالیکه یک پارچ آب 20 درجه دمای پایینی دارد اما مجموع انرژی جنشی  و در نتیجه انرژی گرمایی آن بیشتر است.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کلاس کنکور تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 3 بهمن 1395

-فلزهای گروه اول، فقط عدد اکسایش 1+ دارند.
-فلزهای گروه دوم، فقط عدد اکسایش 2+ دارند.
-از گروه سیزدهم، آلومینیوم فقط عدد اکسایش 3+ دارد.
-از گروه هفدهم، فلوئور فقط عدد اکسایش 1- دارد.
-از عناصر واسطه، اسکاندیم و ایتریم (گروه سه واسطه) فقط عدد اکسایش 3+ دارند. چون با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند.
-عنصر Zn و کادمیم (Cd) فقط عدد اکسایش 2+ دارند زیرا زیرلایه d آنها کاملا پر بوده و فقط 2 الکترون مربوط به زیرلایه S آخرین تراز خود را در پیوند شرکت می دهند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 30 دی 1395

سطح بزرگترین ماه سیاره کیوان (زحل) از اتان مایع پوشیده شده است.
در چراغ های کاربیدی، CaC2 با آب واکنش می دهد و گاز اتین (استیلن) تولید میکند.
دی متیل اتر گازی است که در افشانه ها و گاز یخچال بکار میرود.
فرمالدهید سمی و سرطانزاست.
استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است.
گلوگز قند ساده است.
نقطه جوش و چگالی اتانول بالاتر از دی متیل اتر است.
زاویه پیوندی حداکثر 180 درجه می تواند باشد و برای تشکیل آن سه اتم باید به همدبگر متصل باشند.
نقطه ذوب و جوش آب (H2O) بالاتر از هیدروژن سولفید (H2S) است.
در هیدریدهای گروه 17، HF و در هیدریدهای گروه 16 H2O بالاترین نقطه جوش را دارند. اما در هیدریهای گروه 15، SbH3 بالاترین نقطه جوش را داراست.
در هیدریدهای گروه 14، SnH4 بالاترین نقطه جوش را داراست.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395

آرایش هندسی الکترونها پیرامون اتم مرکزی

تعداد جفت الکترونهای آزاد

وجود پیوندهای دوگانه و سه گانه

هیبریداسیون اتم مرکزی

اختلاف الکترونگاتیوی اتم های پیوندی

طول پیوند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


خیر، برای مثال پیوند F-F طول 143 پیکومتر و Cl-Cl طول 199 پیکومتر دارد ولی آنتالپی پیوند آنها به ترتیب 157 و 243 کیلوژول بر مول است. یعنی F-F طول کوتاهتر و انرژی کمتری دارد. دلیل آن اینستکه گاهی تراکم زیاد ابر الکترونی روی اتمهای تشکیل دهنده پیوند در حجم کم نیروی دافعه قابل ملاحظه ای پدید می آورند که باعث کاهش قدرت و در پی آن انرژی پیوند می شود. اتمهای F بسیار الکترونگاتیو بوده و حجم کمی دارد و دافعه بالایی در F-F ایجاد می کنند.

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 دی 1395


*بین پیوند کوالانسی و یونی مرز خاصی وجود ندارد و تبدیل پیوند کوالنسی به یونی کاملا تدریجی است. یعنی اغلب پیوندها درصدی خصلت یونی و درصدی خصلت کوالانسی دارند. برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاوت الکترونگاتیوی استفاده نمود. بدین ترتیب با توجه به تفاوت الکترونگاتیوی پیوندها رابه سه دسته تقسیم می کنند:

* پیوند کوالانسی ناقطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم کمتر از 4/0 است. بنابراین توزیع ابر الکترونی پیوندی بین دو اتم به طور تقریبا یکنواخت انجام می گیرد.

* پیوند کوالانسی قطبی: پیوندی که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره 4/0 تا 7/1 باشد. درنتیجه ابر الکترونی پیوندی بیشتر به سمت اتمی کشیده می شود که الکترونگاتیوتر است.

*پیوند یونی: پیوندی است که در آن تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش از 7/1 است. در این نوع پیوند که اغلب بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود تفاوت الکترونگاتیوی زیاد است و الکترون از فافلز به فلز منتقل می شود و ابر الکترونی نداریم

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 24 دی 1395برای مشاهده توضیحات به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395

*عامل بازی یون OH-است
*بازها پرتون گیرنده اند
* محلول انها الکترولیت است و به اب خاصیت رسانایی می دهد
* بازها ترکیبات یونی اند
* چربی ها را در خود حل میکنند و خاصیت قلیا دارند
* اکسید فلزات در اب خاصیت بازی دارد
*از واکنش فلزات با اب
*از واکنش امونیاک با اب
باز ها ایجاد می شوند
*فلزات گروه 1،2 باز های قوی هستند
 *برلیم و منیزیم از این گروه نمیتوانند باز ایجاد کنند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کلاس کنکور تبریز، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 23 دی 1395


( کل صفحات : 10 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است