تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب جزوه شیمی
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام

-کربوکسیلیک اسیدها گروه عاملی کربوکسیل (COOH-) دارند.
-جزو اسیدهای ضعیف هستند (یونش تعادلی) و برای آنها ثابت اسیدی تعریف می شود.
-تا 5 کربن در آب محلول بوده و با افزایش زنجیر کربنی قسمت ناقطبی بزرگ شده و انحلال پذیری در آب کاهش می یابد.
-با افزایش زنجیر کربنی متصل به گروه کربوکسیل، قدرت اسیدی کاهش می یابد.
-ساده ترین آنها، متانوییک اسید (فرمیک اسید یا جوهر مورچه ) است.
-نام آشناترین آنها، اتانوییک اسید (استیک اسید یا جوهر سرکه) است.
-اتان دی اوییک اسید یا اگزالیک اسید، یک کربوکسیلیک اسید دو عاملی است.
-اگزالیک اسید در ریواس و اسفناج وجود دارد و به جوهر ترشک هم معروف است.
-اتصال گروه الکترون دهنده به کربوکسیل (مثل گروه آلکیل)، قدرت اسیدی آنها را کاهش می دهد.
-اتصال گروه الکترون کشنده (مثل هالوژنها) قدرت اسیدی آنها را افزایش می دهد.
-هر چه الکترونگاتیوی اتم متصل به گروه آلکیل بیشتر باشد، اسید قویتر است.
-هر چه اسید قویتر باشد، باز مزدوج آن ضعیفتر بوده و پایدارتر است و بالعکس.
-بنزوئیک اسید یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک است که در تمشک و پوسته برخی درختان یافت می شود.

تالیف : استاد ارزومند
دبیر زیست و شیمی تبریز
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

جمعه 29 بهمن 1395
*در معادله واکنش های استاندارد تشکیل و سوختن یک ماده، ماده مورد نظر باید ضریب یک داشته باشد و بقیه مواد می توانند هر ضریبی داشته باشند، حتی عدد کسری

*در مواردی مثل سوختن گرافیت می توان آنتالپی استاندارد سوختن گرافیت را برابر با آنتالپی استاندارد تشکیل CO2 در نظر گرفت.

*علامت مثبت  در آنتالپی واکنش ها نشان دهنده پایداری واکنش دهنده هاست.

*علامت منفی در آنتالپی واکنش، نشان دهنده پایداری فرآورده هاست.

*از آنتالپی استاندارد تشکیل برای توجیه یافت نشدن عنصرها در طبیعت به حالت عنصری استفاده می کنند.

*آنتالپی استاندارد تشکیل منفی نشان دهنده آن است که آن ماده از عنصرهای سازنده خود پایدارتر است. پس عنصرها در واکنش های مختلف شرکت می کنند و به ترکیبهای گوناگون تبدیل می شوند از این روز اغلب آنها در طبیعت به حالت عنصری یافت نمی شوند.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 23 بهمن 1395


- واکنش تولید آمونیاک بصورت نوشته شده در زیر انجام نمی گیرد:
3H2 + N2 —> 2NH3

- آنتالپی تبدیل هیدرازین به آمونیاک قابل اندازه گیری است:
N2H4 + H2 —> 2NH3

-  آنتالپی تشکیل هیدرازین را به روش مستقیم نمی توان اندازه گرفت:
2H2 + N2 —> N2H4

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

شنبه 23 بهمن 1395

تست تالیفی استاد ارزومند
برای جمع بندی شیمی 3برای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : جزوه شیمی، تست شیمی سوم، نمونه سوال شیمی ، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 22 بهمن 1395
دوشنبه 18 بهمن 1395
یکشنبه 17 بهمن 1395
یکشنبه 17 بهمن 1395
شنبه 16 بهمن 1395
شنبه 16 بهمن 1395
جمعه 15 بهمن 1395
جمعه 8 بهمن 1395

* قوی ترین اسید در محلول ابی یون هیدرونیوم  H3O+ است زیرا تمام اسیدهای قوی بطور کامل یونیده میشوند
* قوی ترین باز در محلول های ابی یون OH- است
* اثری که اب بر روی اسید میگذارد و تمام مولکول های اب بر اثر تفکیک به یون هیدرونیوم تبدیل میشوند اثر هم تراز کنندی اب نام دارد
* اثر هم تراز کنندگی برای باز های قوی نیز رخ میدهد
* فقط اسید و باز قوی اثر هم تراز کنندگی دارند

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، شیمی، کنکور، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، جزوه شیمی، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395
 نکات مربوط به مدل ارنیوس:

*اسید :ترکیبی که در اب H+ ازاد کند

* باز :ترکیبی که در اب OH_ازاد کند

*از دیدگاه ارنیوس
نافزات واکسید های نافلزی در انحلال در اب تولید اسید( اکسیژن دار)میکنند
N2O5 +H2O------>2HNO3
نکته:N2O5 یک جامد بی رنگ است که تصعید میشود

فلزات و اکسید نافلزات در اب تولید باز میکند
K +H2O------->KOH+ H+
نکته:انحلال هیدروکسی فلزی در اب فرایند فیزیکی است

 انحلال امونیاک در اب تولید باز میکند
نکته:این فرایند با احلال فیزیکی همراه است
نکته مهم:این واکنش با دیدگاه ارنیوس توجیح نمیشود
NH3(g)+HCL(g)---->NH4CL(s)

تذکر:با اینکه مدل ارنیوس فقط در فاز محلول کاربرد دارد اما امروزه در صنعت پرکاربرد تر است

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395
*پیوندهای کوالانسی دو نوعند.

 1- پیوند کوالانسی معمولی : در این نوع پیوند دو اتم شرکت کننده هر کدام به تعداد مساوی الکترون در پیوند کوالانسی شرکت می دهند.

        A.   +   .B              A : B

2- پیوند داتیو : در این نوع پیوند یک اتم جفت الکترون پیوندی را در اختیار می گذارد و اتم دیگر با داشتن اوربیتال خالی لایه بیرونی جفت الکترون پیوندی را می پذیرد.

       A:   +         B                        A:  B

پس پیوند داتیو نوع خاصی از پیوند کوالانسی است. 

**تفاوت پیوند کوالانسی معمولی و پیوند داتیو : این دو نوع پیوند فقط در ماهیت تشکیل خود با یکدیگر متفاوتند و اگر پیوندها مشابه باشند، پس از تشکیل هیچ تفاوتی بین آنها از نظر طول پیوند و انرژی پیوند وجود ندارد. حتی پس از تشکیل نمی توان گفت کدام پیوند داتیو بوده است.

*شرط تشکیل پیوند داتیو : پیوند داتیو در حالتی تشکیل می شود که یک اتم ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) دارای حداقل یک جفت الکترون ناپیوندی در لایه بیرونی خود بوده و اتمی دیگر ( در مولکولها به عنوان اتم مرکزی ) حداقل یک اوربیتال خالی در لایه بیرونی خود داشته باشد

تالیف استاد ارزومند

نوع مطلب : جزوه شیمی، شیمی دهم، کنکور، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395

*اگر بجای هیدروژنهای یک اسید ، فلز قرار گیرد به ترکیب حاصل نمک گفته می شود . نمکها ترکیبات یونی میباشند ، ولی نمی توان گفت تمام ترکیبات یونی نمک هستند ، زیرا بازها ( هیدروکسید فلزات ) و اکسید فلزات ، ترکیب یونی هستند ولی نمک نمی باشند . البته ترکیبات یون آمونیم هم نمک می باشند . زیرا یون آمونیم کاتیون چند اتمی بوده و می تواند تشکیل نمک بدهد .

 مانند : NaBr,K2SO4,NaHCO3,NH4Cl,LiNO3,NH4NO3

*نمکها همگی ترکیب یونی هستند که از یونهای مثبت و منفی تشکیل شده اند  ولی از نظر بار الکتریکی  ، ترکیباتی خنثی میباشند .

*واکنش هایی که میتوانند ، تشکیل نمک بدهند  ، عبارتند از  :

1- واکنش بین اسید و باز

2- واکنش فلزات با اسید

3- واکنش فلز با نافلز

4- واکنش فلز با محلول نمک فلز دیگر

5- واکنش هالوژنها با محلول هالوژن پایین تر از خودش

تالیف استاد ارزومند
نوع مطلب : جزوه شیمی، کنکور، شیمی، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور شیمی تبریز، تقویتی شیمی تبریز، 
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 7 بهمن 1395


( کل صفحات : 8 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است