تبلیغات

ابزار وبمستر

کنکور زیست و شیمی تبریز - مطالب جزوه زیست
کنکور زیست و شیمی تبریز
تقویتی و کنکور زیست شناسی و شیمی تبریز
به سایت ما خوش آمدید
ابزار اینستا گرام
چهارشنبه 22 دی 1395

برای مشاهده  به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : تقویتی تبریز، زیست، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، کنکور، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 22 دی 1395


ماده ای که ویژگی های جاندار را به نسل بعد منتقل میکند ،میتواند اطلاعات رمزبندی شده را ذخیره کند و نسبتاً پایدار باشد.

-در محل های زیر دیده می شود 
-ویروئید ها در RNA
-در سلول های پروکاریوتی در ناحیه ی نوکلئوتیدی و پلازمیدها
-در ویروس ها در DNA یا RNA
-در سلول های یوکاریوتی
* در هسته همانند
-سلول های تک هسته ای مانند سلول های عضلانی صاف
-سلول های دو نوع هسته ای مانند پارامسی و تریکودینا
-سلول های چند هسته ای مانند سلول های عضلانی مخطط
-در میتو کندری ها و کلروپلاست ها بصورت DNA دو رشته ای حلقوی

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395
1- لقاح خارجی
در این نوع لقاح سلول های جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند.
این لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی ، ماهی ها و دوزیستان وجود دارد.
تعداد سلول های جنسی كه آزاد می شود باید بسیار زیاد باشد تا احتمال برخورد و لقاح زیادتر شود.
ازاد سازی سلول های جنسی باید همزمان صورت گیرد تا هم احتمال لقاح افزایش یابد هم سن تخمك كه خیلی مهم است زیاد نشود . برای آزاد سازی همزمان معمولا طول سبانه روز مؤثر است.
تخمك ها در این جانوران دیواره ی چسبناك ژله ای و محكمی دراد تا هم اسپرم ها به آن بچسبند و هم تخمك و سپس جنین محافظت شوند.

2- لقاح داخلی
در این نوع لقاح گامت نر وارد دستگاه تولید مثلی جانور ماده شده و در آنجا با گامت ماده لقاح می یابد.
دراین جانوران ، تغذیه و حفاظت جنین بر عهده ی جنس ماده است.
این نوع لقاح در جانوران خشكی زی و برخی جانوران آبزی مثل سخت پوستان دریایی و یك نوع كوسه انجام می شود.
این نوع لقاح نیازمند اندام های تخصص یافته است مثل آلت های تناسلی ، محل هایی جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و مكانی مناسب و مساعد برای نگهداری جنین.

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395

تنفس با شش صورت میگیرد 
دستگاه گردش خون بسته و مضاعف دارند 
همانند پستانداران قلب 4 حفره ای دارند ولی قلب دوزیستان 3 حفره ای هست
بسیاری از خزندگان اوریک اسید دفع میکنند ولی بعضی دیگر امونیاک دفع میکنند
بعضی از خزندگان 4 اندام حرکتی دارند و برخی فاقد پا هستند و روی زمین میخزند مثل مار 
خزندگان سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی دارند پس لنفوسیت و پادتن و پرفورین هم دارند 
لقاح داخلی دارند .لقاح داخلی نیازمند اندام های تخصص یافته هست 
خزندگان بر خلاف حشرات جمعیت تعادلی دارند به ویژگی جمعیت های تعادلی و فرصت طلب در فصل شش پیش دقت شود 
در مار استخوان لگن به ستون مهره ها متصل نیست 
مار زنگی که نوعی خزنده هست قادر به درک امواج فروسرخ هست 
خزندگان از تحول دوزیستان بین انقراض دوم و سوم حاصل امدند.

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395


1-تخم گذارها
محل لقاح : در انتهای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : اندوخته ی تخم
تغذیه ی نوزاد : در پلاتی پوس از غده ی شیری

2-زنده زا ها
محل لقاح : ابتدای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : در داخل رحم ابتدایی از اتدوخته تخم
تغذیه ی نوزاد : درون کیسه ی مادر از شیر مادر

3-بچه زا ها
محل لقاح : ابتدای لوله ی تخم بر
تغذیه ی جنین : در داخل رحم کامل از اندوخته ی تخم
تغذیه ی نوزاد : از شیر مادر

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، تدریس خصوصی تبریز، تقویتی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، زیست، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395

1-سلولهایی که 2n هستند
اووگونی ها
اووسیت های اولیه

2-سلولهایی که n هستند
اووسیت های ثانویه
اولین گویچه قطبی
اووتیدها
دومین گویچه های قطبی
تخمک = اوول = اووم

3-سلولهای واجد کروموزوم های دوکروماتیدی
اووگونی ها
اووسیت های اولیه
اووسیت های ثانویه
اولین گویچه قطبی

4-سلولهای واجد کروموزوم تک کروماتیدی
اووتید ها
دومین گویچه های قطبی
تخمک = اوول = اووم

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395

1-سلولهایی که 2n هستند
اسپرماتوگونی ها
اسپرماتوسیت های اولیه

2-سلولهایی که n هستند
اسپرماتوسیت های ثانویه
اسپرماتیدهای تمایز نیافته
اسپرم های ریز و فاقد قدرت تحرک

3-سلولهای واجد کروموزوم های دوکروماتیدی
اسپرماتوگونی ها
اسپرماتوسیت های اولیه
اسپرماتوسیت های ثانویه

4سلولهای واجد کروموزوم تک کروماتیدی
اسپرماتیدهای تمایز نیافته
اسپرم های ریز و فاقد قدرت تحرک

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395

1-حداکثر LH و FSH : روز 13
2-حداکثر. E : روز 13
3-حداکثر P :  روز 20 تا 26
4-عمر جسم زرد :  12 روز ( از 14 تا 26 )
5-حداکثر اختلاف میزان E وP : روز 13
6-حداکثر اختلاف LH و FSH : روز 13
7-تغییراتE  :
8-افزایش از 1 تا 13
9-کاهش از 13 تا 15
10-افزایش از 15 تا 26
11-کاهش از 26 به بعد
12-تغییرات میزانP :
13-پایین بودن آن از 1 تا 13
14-افزایش از 13 تا 26 کاهش آن از 26 به بعد

نوع مطلب : جزوه زیست، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 دی 1395
«بعضی»تاژک،مژک،کلروپلاست ولکه ی چشمی دارند.
*«بیشتر»تک سلولی ومیکروسکوپی اند،دیواره دارند،ساکن آب اند وپلانکتون اند یعنی برای حرکت جهت خاصی ندارند.
*اگر پرسلولی باشند برخلاف گیاهان وجانوران فاقد بافت های تمایز یافته،فاقد جنین یارویان اند(ولوکس نوزاد تولید میکند)،ساختارهای تولیدمثلی پرسلولی ندارند.

نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، زیست، تقویتی زیست تبریز، کنکور، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

دوشنبه 13 دی 1395

زیست سوم دبیرستان به صورت نموداری
مناسب برای مرور و جمع بندی و خلاصه نویسیبرای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، کنکور، زیست، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

شنبه 3 مهر 1395

جزوه نموداری زیست 1
مناسب برای مرور و خلاصه نویسیبرای دانلود کلیک کنید
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، کنکور، زیست، جزوه زیست، 
لینک های مرتبط :

جمعه 2 مهر 1395

روش چهارچوب مفهومی برای مطالعه زیست شناسیبرای دانلود فایل کلیک کنید
نوع مطلب : تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، کنکور، زیست، تقویتی زیست تبریز، جزوه زیست، مشاوره و برنامه ریزی، 
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 مرداد 1395

مجموعه تست های میکروطبقه بندی شده زیست 2
سال سوم متوسطه
تست ها به تفکیک فصل بوده
تست های کنکور و سنجش و گزینه 2
به همراه کلید سوالاتبرای دانلود کلیک کنیدادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه زیست، تست زیست شناسی سوم، نمونه سوال زیست شناسی، کنکور، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

شنبه 18 اردیبهشت 1395

مجموعه 19 نمونه سوال
برای امتحان ترم 2 خرداد ماه
زیست دوم
برای دانلود کلیک کنید یا به ادامه مطلب مراجعه کنید
برای دانلود نمونه سوالات کل زیست شناسی دوم و سوم و چهارم کلیک کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : جزوه زیست، نمونه سوال زیست شناسی، زیست، تقویتی تبریز، تدریس خصوصی تبریز، كنكور زیست تبریز، تقویتی زیست تبریز، 
لینک های مرتبط :

جمعه 16 بهمن 1394


( کل صفحات : 8 )    ...   4   5   6   7   8   
درباره وبلاگ


تقویتی و كنكور زیست شناسی و شیمی

آموزش با بالارتین كیفیت

و مناسب ترین قیمیت

زیست و شیمی خود را برای مدرسه و كنكور بیمه كنید

09147608394 آرزومند

مدیر وبلاگ : صمد آرزومند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای کنکور زیست و شیمی تبریز محفوظ است