کنکور کدوم سال سخت تر بود؟
(70%) 7
1400
(30%) 3
1399
(0%) 0
1398

تعداد شرکت کنندگان : 10