کنکور کدوم سال سخت تر بود؟
(64.28%) 9
1400
(35.71%) 5
1399
(0%) 0
1398

تعداد شرکت کنندگان : 14